related books with: رجال سیاسی
ALL
E-Books
مقالات

تاریخ

 1. تاریخ
 2. title
 • اسناد لانه جاسوسی جلد۳

  اسناد لانه جاسوسی جلد۳

  حرکتی که دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ با تسخیر لانه جاسوسی امریکا در تهران آغاز کردند، بی‌تردید در تاریخ مبارزات ملتهای تحت سلطه نقطه عطف به شمار می‌رود. دانشجویان با داشتن تحلیل [...]

  اسناد لانه جاسوسی جلد۳
  2.9 (58.86%) 35 vote[s]
 • اسناد لانه جاسوسی جلد۱۱

  اسناد لانه جاسوسی جلد۱۱

  حرکتی که دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ با تسخیر لانه جاسوسی امریکا در تهران آغاز کردند، بی‌تردید در تاریخ مبارزات ملتهای تحت سلطه نقطه عطف به شمار می‌رود. دانشجویان با داشتن تحلیل [...]

  اسناد لانه جاسوسی جلد۱۱
  3.2 (63.64%) 55 vote[s]
 • اسناد لانه جاسوسی جلد۹

  اسناد لانه جاسوسی جلد۹

  حرکتی که دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ با تسخیر لانه جاسوسی امریکا در تهران آغاز کردند، بی‌تردید در تاریخ مبارزات ملتهای تحت سلطه نقطه عطف به شمار می‌رود. دانشجویان با داشتن تحلیل [...]

  اسناد لانه جاسوسی جلد۹
  2.9 (57.78%) 36 vote[s]
 • اسناد لانه جاسوسی جلد۴

  اسناد لانه جاسوسی جلد۴

  حرکتی که دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ با تسخیر لانه جاسوسی امریکا در تهران آغاز کردند، بی‌تردید در تاریخ مبارزات ملتهای تحت سلطه نقطه عطف به شمار می‌رود. دانشجویان با داشتن تحلیل [...]

  اسناد لانه جاسوسی جلد۴
  2.7 (54.07%) 27 vote[s]
 • اسناد لانه جاسوسی جلد۲

  اسناد لانه جاسوسی جلد۲

  حرکتی که دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ با تسخیر لانه جاسوسی امریکا در تهران آغاز کردند، بی‌تردید در تاریخ مبارزات ملتهای تحت سلطه نقطه عطف به شمار می‌رود. دانشجویان با داشتن تحلیل [...]

  اسناد لانه جاسوسی جلد۲
  3.2 (63.53%) 17 vote[s]
 • اسناد لانه جاسوسی جلد۷

  اسناد لانه جاسوسی جلد۷

  حرکتی که دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ با تسخیر لانه جاسوسی امریکا در تهران آغاز کردند، بی‌تردید در تاریخ مبارزات ملتهای تحت سلطه نقطه عطف به شمار می‌رود. دانشجویان با داشتن تحلیل [...]

  اسناد لانه جاسوسی جلد۷
  2.9 (58.14%) 43 vote[s]
 • اسناد لانه جاسوسی جلد۶

  اسناد لانه جاسوسی جلد۶

  حرکتی که دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ با تسخیر لانه جاسوسی امریکا در تهران آغاز کردند، بی‌تردید در تاریخ مبارزات ملتهای تحت سلطه نقطه عطف به شمار می‌رود. دانشجویان با داشتن تحلیل [...]

  اسناد لانه جاسوسی جلد۶
  2.4 (48.24%) 17 vote[s]
 • اسناد لانه جاسوسی جلد۵

  اسناد لانه جاسوسی جلد۵

  حرکتی که دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ با تسخیر لانه جاسوسی امریکا در تهران آغاز کردند، بی‌تردید در تاریخ مبارزات ملتهای تحت سلطه نقطه عطف به شمار می‌رود. دانشجویان با داشتن تحلیل [...]

  اسناد لانه جاسوسی جلد۵
  3.2 (63.08%) 26 vote[s]
 • اسناد لانه جاسوسی جلد۱۰

  اسناد لانه جاسوسی جلد۱۰

  حرکتی که دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ با تسخیر لانه جاسوسی امریکا در تهران آغاز کردند، بی‌تردید در تاریخ مبارزات ملتهای تحت سلطه نقطه عطف به شمار می‌رود. دانشجویان با داشتن تحلیل [...]

  اسناد لانه جاسوسی جلد۱۰
  3.3 (66.49%) 37 vote[s]
 • اسناد لانه جاسوسی جلد۱

  اسناد لانه جاسوسی جلد۱

  حرکتی که دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ با تسخیر لانه جاسوسی امریکا در تهران آغاز کردند، بی‌تردید در تاریخ مبارزات ملتهای تحت سلطه نقطه عطف به شمار می‌رود. دانشجویان با داشتن تحلیل [...]

  اسناد لانه جاسوسی جلد۱
  3.1 (61.74%) 23 vote[s]
 • اسناد لانه جاسوسی جلد۸

  اسناد لانه جاسوسی جلد۸

  حرکتی که دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ با تسخیر لانه جاسوسی امریکا در تهران آغاز کردند، بی‌تردید در تاریخ مبارزات ملتهای تحت سلطه نقطه عطف به شمار می‌رود. دانشجویان با داشتن تحلیل [...]

  اسناد لانه جاسوسی جلد۸
  3.2 (63.59%) 39 vote[s]