islamic-sources

 • ALL
  کتاب
  مقالات

  تاریخ

  1. تاریخ
  2. title
  • اسناد لانه جاسوسی جلد۷
   اسناد لانه جاسوسی جلد۷
   2.9 (58.14%) 43 votes

   اسناد لانه جاسوسی جلد۷

   اسناد لانه جاسوسی جلد۷2.9 (58.14%) 43 votes حرکتی که دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ با تسخیر لانه جاسوسی امریکا در تهران آغاز کردند، بی‌تردید در تاریخ مبارزات ملتهای تحت سلطه نقطه عطف به شمار می‌رود. دانشجویان با داشتن تحلیل دقیق از روند حوادثی که داشت انقلاب اسلامی را به انحراف می‌کشاند […]

  • اسناد لانه جاسوسی جلد۵
   اسناد لانه جاسوسی جلد۵
   3.2 (63.08%) 26 votes

   اسناد لانه جاسوسی جلد۵

   اسناد لانه جاسوسی جلد۵3.2 (63.08%) 26 votes حرکتی که دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ با تسخیر لانه جاسوسی امریکا در تهران آغاز کردند، بی‌تردید در تاریخ مبارزات ملتهای تحت سلطه نقطه عطف به شمار می‌رود. دانشجویان با داشتن تحلیل دقیق از روند حوادثی که داشت انقلاب اسلامی را به انحراف می‌کشاند […]

  • اسناد لانه جاسوسی جلد۳
   اسناد لانه جاسوسی جلد۳
   2.9 (58.86%) 35 votes

   اسناد لانه جاسوسی جلد۳

   اسناد لانه جاسوسی جلد۳2.9 (58.86%) 35 votes حرکتی که دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ با تسخیر لانه جاسوسی امریکا در تهران آغاز کردند، بی‌تردید در تاریخ مبارزات ملتهای تحت سلطه نقطه عطف به شمار می‌رود. دانشجویان با داشتن تحلیل دقیق از روند حوادثی که داشت انقلاب اسلامی را به انحراف می‌کشاند […]

  • اسناد لانه جاسوسی جلد۱
   اسناد لانه جاسوسی جلد۱
   3.1 (61.74%) 23 votes

   اسناد لانه جاسوسی جلد۱

   اسناد لانه جاسوسی جلد۱3.1 (61.74%) 23 votes حرکتی که دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ با تسخیر لانه جاسوسی امریکا در تهران آغاز کردند، بی‌تردید در تاریخ مبارزات ملتهای تحت سلطه نقطه عطف به شمار می‌رود. دانشجویان با داشتن تحلیل دقیق از روند حوادثی که داشت انقلاب اسلامی را به انحراف می‌کشاند […]

  • اسناد لانه جاسوسی جلد۹
   اسناد لانه جاسوسی جلد۹
   2.9 (57.78%) 36 votes

   اسناد لانه جاسوسی جلد۹

   اسناد لانه جاسوسی جلد۹2.9 (57.78%) 36 votes حرکتی که دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ با تسخیر لانه جاسوسی امریکا در تهران آغاز کردند، بی‌تردید در تاریخ مبارزات ملتهای تحت سلطه نقطه عطف به شمار می‌رود. دانشجویان با داشتن تحلیل دقیق از روند حوادثی که داشت انقلاب اسلامی را به انحراف می‌کشاند […]

  • اسناد لانه جاسوسی جلد۱۰
   اسناد لانه جاسوسی جلد۱۰
   3.3 (66.49%) 37 votes

   اسناد لانه جاسوسی جلد۱۰

   اسناد لانه جاسوسی جلد۱۰3.3 (66.49%) 37 votes حرکتی که دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ با تسخیر لانه جاسوسی امریکا در تهران آغاز کردند، بی‌تردید در تاریخ مبارزات ملتهای تحت سلطه نقطه عطف به شمار می‌رود. دانشجویان با داشتن تحلیل دقیق از روند حوادثی که داشت انقلاب اسلامی را به انحراف می‌کشاند […]

  • اسناد لانه جاسوسی جلد۶
   اسناد لانه جاسوسی جلد۶
   2.4 (48.24%) 17 votes

   اسناد لانه جاسوسی جلد۶

   اسناد لانه جاسوسی جلد۶2.4 (48.24%) 17 votes حرکتی که دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ با تسخیر لانه جاسوسی امریکا در تهران آغاز کردند، بی‌تردید در تاریخ مبارزات ملتهای تحت سلطه نقطه عطف به شمار می‌رود. دانشجویان با داشتن تحلیل دقیق از روند حوادثی که داشت انقلاب اسلامی را به انحراف می‌کشاند […]

  • اسناد لانه جاسوسی جلد۲
   اسناد لانه جاسوسی جلد۲
   3.2 (63.53%) 17 votes

   اسناد لانه جاسوسی جلد۲

   اسناد لانه جاسوسی جلد۲3.2 (63.53%) 17 votes حرکتی که دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ با تسخیر لانه جاسوسی امریکا در تهران آغاز کردند، بی‌تردید در تاریخ مبارزات ملتهای تحت سلطه نقطه عطف به شمار می‌رود. دانشجویان با داشتن تحلیل دقیق از روند حوادثی که داشت انقلاب اسلامی را به انحراف می‌کشاند […]

  • اسناد لانه جاسوسی جلد۱۱
   اسناد لانه جاسوسی جلد۱۱
   3.1 (62.96%) 54 votes

   اسناد لانه جاسوسی جلد۱۱

   اسناد لانه جاسوسی جلد۱۱3.1 (62.96%) 54 votes حرکتی که دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ با تسخیر لانه جاسوسی امریکا در تهران آغاز کردند، بی‌تردید در تاریخ مبارزات ملتهای تحت سلطه نقطه عطف به شمار می‌رود. دانشجویان با داشتن تحلیل دقیق از روند حوادثی که داشت انقلاب اسلامی را به انحراف می‌کشاند […]

  • اسناد لانه جاسوسی جلد۴
   اسناد لانه جاسوسی جلد۴
   2.7 (54.07%) 27 votes

   اسناد لانه جاسوسی جلد۴

   اسناد لانه جاسوسی جلد۴2.7 (54.07%) 27 votes حرکتی که دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ با تسخیر لانه جاسوسی امریکا در تهران آغاز کردند، بی‌تردید در تاریخ مبارزات ملتهای تحت سلطه نقطه عطف به شمار می‌رود. دانشجویان با داشتن تحلیل دقیق از روند حوادثی که داشت انقلاب اسلامی را به انحراف می‌کشاند […]

  • اسناد لانه جاسوسی جلد۸
   اسناد لانه جاسوسی جلد۸
   3.2 (63.59%) 39 votes

   اسناد لانه جاسوسی جلد۸

   اسناد لانه جاسوسی جلد۸3.2 (63.59%) 39 votes حرکتی که دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ با تسخیر لانه جاسوسی امریکا در تهران آغاز کردند، بی‌تردید در تاریخ مبارزات ملتهای تحت سلطه نقطه عطف به شمار می‌رود. دانشجویان با داشتن تحلیل دقیق از روند حوادثی که داشت انقلاب اسلامی را به انحراف می‌کشاند […]

  بیشتر