islamic-sources

زبان
ALL
کتاب
مقالات

تاریخ

  1. تاریخ
  2. title
  •  موسی از دیدگاه قرآن
    Rate this post

    موسی از دیدگاه قرآن

    Rate this post در این نوشتار ضمن اشاره به ترجمه و تفسیر آیات مربوط به حضرت موسی(ع) و یارانش, به برخی نکات دینی, اخلاقی, عرفانی و تاریخی نیز اشاره می‌شود .ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ دق‍ی‍ق‌ در م‍ورد زن‍دگ‍ی‌ م‍وس‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ و پ‍ی‍روان‍ش‌ ب‍اس‍ت‍ن‍اد ق‍رآن‌، ازمنظرتاریخی وعرفانی راموردبرسی قرارداده ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر ت‍م‍ام‌ آی‍ات‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ م‍وس‍ی‌”ع‌”

بیشتر