islamic-sources

زبان
ALL
کتاب
مقالات

تاریخ

  1. تاریخ
  2. title
  •  فقه سازمانی
    Rate this post

    فقه سازمانی

    Rate this post منظور از فقه سازمانی آن دسته از احکام فقهی است که چگونگی روابط دینی سازمان وافراد شاغل در آن از یک سو و نحوه برخورد و تعامل کارکنان با همدیگر را از سوی دیگر بیان می دارد . آشنایی با فقه سازمانی برای افراد هر سازمانی ضروری است چرا که آنان را […]

بیشتر