islamic-sources

  1. صفحه اصلی

  2. کتاب

  3. آشنایى با معرفت شناسى

  آشنایى با معرفت شناسى

  اشنايى با معرفت شناسى

  • منصور شمس
  • یک
  • آیت عشق
  دانلود

   Download

  آشنایى با معرفت شناسى
  2.9 (58.89%) 18 votes
  توضیحات مشخصات نظر

  این کتاب که در پنج فصل تنظیم یافته است می کوشد تا با طرح بعضی از مباحث معرفت شناسی، زمینه ای را برای آشنایی نوآموز با این مباحث فراهم آورد و می کوشد تا از این طریق او را با متد های تفکر فلسفی نیز آشنا نماید.
  نویسنده در فصل اول این کتاب به ” چیستیِ معرفت شناسی ” می پردازد . وی پس از مقدمه چینی در باب نیاز به بررسی فلسفی در باره ی معرفت ، به تاثیر گذاری شکاکیت و جزم گرایی در شکل گیریِ مباحث معرفت شناسی می پردازد و پس از آن اصطلاح معرفت شناسی و ریشه ی آن را توضیح می دهد .
  فصل دوم اختصاص به ” تحلیل مفهوم معرفت ” دارد . او معرفت را پدیده ای انسانی و محدود و مشروط می داند و سپس دو حیطه ی پژوهش د ر باره ی معرفت را از معرفت شناسی جدا می کند :” هستی شناسیِ معرفت ” و ” روان شناسیِ معرفت
  نویسنده در فصل سوم کتاب به طرح نظریه هایی که در مورد هر کدام ازمولفه های معرفت داده شده است می پردازد. ابتدا به مولفه ی باور می پردازد و سپس در مورد صدق سخن می گوید. از مهم ترین بحث های مطرح در باب صدق ، چیستیِ صدق است : هنگامی که می گوییم ” باور صادق به یک گزاره ” ، مراد از ” صادق ” چیست ؟ نویسنده سه نظریه ی معروف را در باره ی چیستی صدق مطرح می کند
  فصل چهارم کتاب اختصاص به بحث مهم منابع معرفت دارد . پس از تحلیل مفهوم معرفت اکنون می بایست به این مساله پرداخت که معرفت از چه منابعی به دست می آید . در معرفت شناسی معاصر به پنج منبع اشاره می شود که عبارت اند از : ادراک حسی ، حافظه ، درون نگری ، عقل و گواهی .
  فصل پنجم کتاب که واپسین بخش کتاب نیز هست اختصاص به بحث قلمرو معرفت دارد . ما با منابع معرفتی ای که در اختیار داریم تا چه حدودی می توانیم معرفت کسب نماییم ؟ شکاکان اولین گروه هایی بودند که در مورد قلمرو معرفت انسان تشکیک هایی روا داشتند این تشکیک ها در مواردی و در نزد عده ای از آن ها به نفی اصل امکان معرفت انجامید . در این فصل نویسنده به مناسبتِ موضوعِ فصل به رویکردهای شکاکان می پر دازد .

  • منصور شمس
  • یک
  • آیت عشق
  • 1381
  • اول
  • تهران