click on book to show pdf

پژوهشی در اندیشه سیاسی نائینی

در این نوشتار, اندیشه سیاسی ‘محمد حسین نائینی’ (۱۲۳۹ ـ ۱۳۱۵) با استفاده از آثار فقهی و سیاسی وی به ویژه کتاب ‘تنبیه الامه و تنزیه المله’ بررسی و تحلیل شده است. گفتنی است که نائینی از علمای شیعه است که در نهضت تنباکو در کنار میرزای شیرازی, در نهضت مشروطه درکنار آخوند خراسانی, در […]

 • سيد جواد ورعي
 • یک
 • دبيرخانه مجلسخبرگان رهبري
Rate this post
پژوهشی در اندیشه سیاسی نائینی
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  در این نوشتار, اندیشه سیاسی 'محمد حسین نائینی' (۱۲۳۹ ـ ۱۳۱۵) با استفاده از آثار فقهی و سیاسی وی به ویژه کتاب 'تنبیه الامه و تنزیه المله' بررسی و تحلیل شده است. گفتنی است که نائینی از علمای شیعه است که در نهضت تنباکو در کنار میرزای شیرازی, در نهضت مشروطه درکنار آخوند خراسانی, در جهاد بر ضد بیگانگان در کنار ملا عبدالله مازندرانی و در نهضت اسلامی ملت عراق هم گام با سید ابوالحسن اصفهانی بود.نویسنده در این تحقیق کوشیده است ضمن ارائه مبانی و محکمات اندیشه سیاسی نائینی, پاره ای از نسبتهایی که به این فقیه وارسته داده شده مورد بررسی قرار دهد -ولایت فقیه، حاکمیت ملی، حکومت مشروطه مشروعه، قانون اساسی، مجلس شورای ملی، آزادی، مساوات، نائینی ، محمد حسین ، ۱۲۷۷ - ۱۳۵۵ق.، حکومت اسلامی، استبدادسیاسی، عدالت حاکم اسلامی، مردم و مشروعیت نظام حکومتی اسلام -ک، ولایت مطلقه فقیه، اختیارات مجلس شورای اسلامی 

 • جزئیات کتاب
  • سيد جواد ورعي
  • یک
  • دبيرخانه مجلسخبرگان رهبري
  • ١٣٨٢
  • اول
  • قم
 • نظرات