وضوي پیامبر

وضوي پیامبر

وضوي پیامبر نویسنده: سید علی شهرستانی مترجم حسین صابري ناشر چاپی: عروج اندیشه ناشر دیجیتالی: مرکز تحقیقات رایانهاي قائمیه اصفهان سرشناسه : شهرستانی علی عنوان و نام پدیدآور : وضوي پیامبر صلیالله علیه و آله و سلم جستاري روایی و فقهی در چگونگی . وضو… و چگونگی اختلاف در وضو/ تالیف علی شهرستانی مترجم حسین […]

  • سید علی شهرستانی
Rate this post
برچسب‌ها:
  • آنچه در این کتاب میخوانید

    وضوي پیامبر نویسنده: سید علی شهرستانیمترجم حسین صابري ناشر چاپی: عروج اندیشه ناشر دیجیتالی: مرکز تحقیقات رایانهاي قائمیه اصفهان سرشناسه : شهرستانی علی عنوان و نام پدیدآور : وضوي پیامبر صلیالله علیه و آله و سلم جستاري روایی و فقهی در چگونگی . وضو... و چگونگی اختلاف در وضو/ تالیف علی شهرستانی مترجم حسین صابري مشخصات نشر : مشهد: عروج اندیشه 1377  عنوان اصلی وضوآ النبی ص روي جلد: وضوآ النبی وضوي پیامبر صلیالله علیه و آله و سلم وارسی اختلافهاي مذهبی در کیفیت وضو. یادداشت عنوان دیگر : وضوآ النبی وضوي پیامبر صلیالله علیه و آله و سلم وارسی اختلافهاي مذهبی در کیفیت وضو موضوع : وضو -- تاریخ موضوع : فقه تطبیقی شناسه افزوده : صابري حسینشامل: مقدمه . ، درآمد, ، تاريخ اختلاف مسلمانان در مساءله وضو(عوامل و انگيزه ها) ، بخش اول :وضو در روزگار پيامبر(ص ) و خليفگان . ، زمينه ، وضو در دوران پيامبر(ص ). ، دوران ابوبكر (11 ـ 13 ه . ق ). ، دوران عمر بن خطاب (13 ـ 23 ـ ه .ق .). ، دوران عثمان بن عفان (23 ـ 35 ه . ق .). ، دو متن بنيادين . ، رخ دادن اختلاف درباره وضو. ، چه كسى اختلاف را آغاز كرد؟. ، برخى از شيوه هاى عثمان در اعلام وضوى جديد. ، راز اين همه در كجاست ؟. ، نوآورى در وضو چرا؟. ، 1 ـ وليد و ميگسارى : ، 2 ـ ديدگاه كارگزاران عثمان درباره اموال مسلمانان ، 3 ـ اذان سوم در روز جمعه ، 4 ـ عثمان و نماز در منى ، 5 ـ اعطاى فدك و خمس افريقا از سوى خليفه به مروان بن حكم : ، موضع گيريهاى صحابه در برابر سياست عثمان و بدعتهايش . ، 1 ـ طلحة بن عبداللّه ، 2 ـ زبير بن عوام ، 3 ـ عبداللّه بن مسعود ، 4 ـ عمار بن ياسر ، 5 ـ عمرو بن عاص ، 6 ـ سعد بن ابى وقاص ، 7 ـ هاشم مرقال ، 8 ـ مالك اشتر ، 9 ـ عايشه ، 10 ـ محمد بن ابى بكر ، 11 ـ كعب بن عبده ، 12 ـ ابوذر غفارى ، 13 ـ عبدالرحمن بن عوف ، عثمان و توجيه تغيير سياست در شش ساله اخير خلافت . ، تاءكيد عثمان بر وضوى خود. ، بازگشتى به سرآغاز ، عثمان چرا از سيره ابوبكر دراين زمينه پيروى نكرد؟ ، برخى از مردم در برخورد با ديگر نوساخته ها ، روايتهاى برساخته ، چكيده آنچه گذشت : ، دوران على بن ابى طالب (ع ) (35 ـ 40 ه ق .). ، يك :مخالفت صحابه با وضوى عثمان . ، دو:موضع عملى على (ع ) در برابر بدعت وضو. ، چهار:تدوين وضو در دوران على (ع ). ، با دو اصطلاح ، نيكو ساختن وضو (احسان الوضوء) ، كامل ساختن وضو (اسباغ الوضوء) ، بخش دوم : وضو در دوران اموى و عباسى . ، درآمد ، دوره اموى (40 ـ 132 ه ق ). ، امويان و حركت در چهارچوب آراى عثمان ، 1 ـ نماز در منى ، 2 ـ همسر كردن دو خواهر از طريق ملك ، 3 ـ واگذشتن تكبير مستحب در نماز ، 4 ـ تلبيه ، گامهاى اموى ، وضع مردم مخالف در دوره امويان . ، روايتهايى حاكى از مخالفت مردم با حكومت در مساءله وضو. ، 1 ـ عبدالرحمن بن ابى بكر و عايشه ، 2 ـ عبداللّه بن عباس و ربيع بنت معوذ ، 3 ـ انس بن مالك و حجاج بن يوسف ثقفى ، نگاهى و مقايسه اى ، روايتى مشكوك ، تدوين سنت نبوى و نقش حكمرانان در آن ، پرسشهايى نيازمند پاسخ ، بازگشت آنچه گذشت ، اين مروان كيست ؟ ، چكيده وچند ديدگاه ، پيشوايان دو مكتب در دوره اموى ، پس چرا؟ ، نام برخى از صحابيان معتقد به وضوى مسح ، عباد بن تميم بن عاصم مازنى ، اوس بن ابى اوس ثقفى ، رفاعة بن رافع ، وضوى كسانى از تابعان و اهل بيت ، عروة بن زبير و وضو ، حسن بصرى و وضو ، ابراهيم نخعى و وضو ، شعبى ، عكرمه ، محمد بن على , امام باقر (ع ) ، وضوى زيديه ، يگانگى روايتها نزد علويين ، 1 ـ وقت عصر نزد طالبيين ، 2 ـ مسح بر پاافزار ، 3 ـ حى على خيرالعمل ، 4 ـ نماز بر مرده ، توجيه اختلافها ، اما عامل نخست ، يگانگى مواضع دينى ، موضع امام زين العابدين در مساءله وضو ، بازگشتى به سرآغاز ، عامل دوم ، عامل سوم ، از وضوى زيد تا وضوى زيديه ، چكيده آنچه گذشت ، وضو در دوره نخست عباسى (132 ـ 232 ه ق ) ، فقه و نقش حكمرانان در آن ، تغيير برخى از مفهومهاى روايت ، برخى از پايه هاى سياست عباسيان ، نفس زكيه و منصور ، گفت و گويى ميان ابوحنيفه و امام صادق (ع ) ، پايبندى حكمرانان به فقه مخالف يا فقه علويين ، موضعى ديگر ، ديدگاهى ديگر ، منصور و وضو ، وضوى سه گانه با شستن اعضاى مسح , در دوران عباسى ، 1 ـ فقه حنفى ، 2 ـ فقه مالكى ، 3 ـ فقه شافعى ، 4 ـ فقه حنبلى ، وضوى با دو بار شستن اعضا و با مسح سر و پا در عصر عباسى ، مسائل اختلافى وضو در دوره اموى ، مسائل اختلافى وضو در دوره عباسى ، نام برخى از تاءييدكنندگان وضوى مسح در دوره عباسى ، پايان سخن ، كتابنامه

  • جزئیات کتاب
    • سید علی شهرستانی
  • نظرات