click on book to show pdf

وصیت نامه

3.2 / 5 ( 47 votes ) وصیت نامه بیان مواردی که می توان وصیت کرد شامل:شهادت نامه،مناجات نامه،وصیت نامه،انتخاب وصی- ناظر- قیّم- فهرست اموال و دارایی- فهرست بدهی ها- تعیین ثلث و دستور مصرف آن- نام ورثه و تعداد آنها- واژه نامه

 • احمد شریف‌زاده
 • یک
 • ۹۷۸ 77 8 ۲ ۳۱ ۲۸۹
وصیت نامه
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  وصیت نامه بیان مواردی که می توان وصیت کرد شامل:شهادت نامه،مناجات نامه،وصیت نامه،انتخاب وصی- ناظر- قیّم- فهرست اموال و دارایی- فهرست بدهی ها- تعیین ثلث و دستور مصرف آن- نام ورثه و تعداد آنها- واژه نامه

 • جزئیات کتاب
  • احمد شریف‌زاده
  • یک
  • ۹۷۸ 77 8 ۲ ۳۱ ۲۸۹
  • انتشارات موسسه بنیاد خیریه الزهرا (س)
  • 1391
  • اول
  • تهران
 • نظرات