غروى اصفهاني

غروى اصفهاني

مقدمه نـغـمـه اى كـه اين نوشتار در آرزوى نواختن آن است ،چيزى جز سرود سبز زندگى و نشيد نور نيست و نمى توان باشى ،چرا كه كيمياى اين كتاب و قهرمان اين اوراق كسى است كه حديث حياتش سراسر حديث آرزومندى و الطاف خداوندى است ،و صدايى كه از سطر سطر كـتـابـهـايـش بـه گـوش مـى […]

  • محمد صحتى سردرودى
غروى اصفهاني
Rate this post
  • آنچه در این کتاب میخوانید

    مقدمه نـغـمـه اى كـه اين نوشتار در آرزوى نواختن آن است ،چيزى جز سرود سبز زندگى و نشيد نور نيست و نمى توان باشى ،چرا كه كيمياى اين كتاب و قهرمان اين اوراق كسى است كه حديث حياتش سراسر حديث آرزومندى و الطاف خداوندى است ،و صدايى كه از سطر سطر كـتـابـهـايـش بـه گـوش مـى رسـد ،تنها همان صداى سخن عشق است ،صدايى كه حافظ شيرازى هم از آن خوشتر نديد و نشنيد... از صـداى سـخـن عـشـق نـديـدم خـوشـتـر يـادگـارى كـه در ايـن گـنـبـد دوار بماند ايـنك 55 سال پس از خاموشى او، اين نخستين دفترى است كه روايت از آن يار را ويژه خود سـاخـتـه اسـت .جـا داشـت كـه در هـمـان حـال حـيـاتـش يـالااقـل پـس از وفـاتـش در طـول ايـن نـيـم قـرن وانـدى كه از ارتحالش مى گذرد ،دهها كتاب و ويژه نامه در مورد آن خـدايـى مـرد نستوه نوشته مى شد، شگفتا كه جز دو سه مقاله مختصر چيز ديگرى نوشته نشده است .. كـتـابـهـاى تـراجـم و تـاريـخى هم حرفهاى يكديگر را تكرار كرده ،بسيار با اختصار و ايـجـاز از او سـخـن گـفـتـه انـد، و شـاگـردانـش كـه هـمـه اهـل عـلم و انـديـشـه و قـلم بـوده انـد- جـز يـكـى دو نفر- درباره زندگى او چيزى نگفته و نـنـوشته اند. تو گويى ابهت يا هيبت خاصى هميشه همچون سايه اى بانام و ياد آن زنده يـاد هـمـراه بـوده اسـت كـه تـراجـم نـويـسـان را از تفصيل و توصيف باز مى داشته است ،و گرنه او نه انزوا طلب بود،نه گمنام . تـنـهـا كـافـى است به اين نكته توجه داشته باشيم كه افكار و انديشه هاى ابتكارى او هـنـوز هـم پس از گذشت بيش از نيم قرن ،در حوزه هاى معارف اسلامى ،حاكم است .چنان كه در فـصـل آخـر ايـن دفتر خواهيد خواند، ديده وران باريك بين و انديشمندان ژرفنگر- گاه گاهى كه از او يادى كرده اند چنين گفته اند.. مـحـقـق اصـفـهـان ،شـيـخ مـحـمـد حـسـيـن غـروى ،مـغـز مـتـفـكـرجـهـان فـلسـفـه و اصـول در عـصـر اخـيـر اسـت ،او در تـقـوا و علوم عقلى و نقلى يگانه بود و انديشه اش هم اكـنـون جـز انـديـشـه هـاى زنـده اى اسـت كـه در مـيـان عـلمـا و فـضـلاى حـوزه اى فـقـه و اصول مطرح است ... بـا ايـن حـال ،تـنـهـا كـارى كـه مـامـى تـوانـسـتـيـم در جـبـران آن سهل انگارى و بى مهرى شاگردان او و تراجم نويسان بكنيم ،اين بود كه دست اشتياق و طـلب بـه سـوى دسـت پـروردگـان و شـاگـردان ايـشـان دراز كـنيم ، اگر چه بسيارى از شـاگـردان بـزرگ مـحقق اصفهانى ،روى از اين سراى خاكى برتافته و به سوى ديار بـاقـى شـتـافـته اند، اما خوشبختانه بزرگان انگشت شمارى كه افتخار شاگردى او را داشـتـه انـد، هـنـوز در حـال حـيـات به سر مى برند و امروز هر كدام در عالم علم و خلاق ، آسـمـانـى را آفـتـاب و جهانى را جمالى و كمال هستند، يا از مراجع تقليد محترم شمرده مى شـونـد ويا از مدرسان نامدار حوزه هاى علميه هستند. ما ضمن ديدارهاى چندى كه با بعضى از آن بزرگان در قم و تهران داشتيم بسيار سود برده ، بهره مند شديم كه جاى شكرش باقى است . نـاگـفـتـه نـماند كه در تهيه و تدوين اين دفتر بيشتر از هر كس ديگر ما مديون و مرهون بـزرگ كـتاب شناس شيعى ،استاد بزرگوار، علامه عبدالعزيز طباطبايى يزدى - دام ظله الشريف - هستيم .(1) استاد طباطبايى به آيه الله شيخ محمد حسين اصفهانى علاقه وارداتى فوق العاده دارند، هـرازگـاهى كه ازايشان ياد مى شود ،با احترام خاصى از او نام مى برند و اين سخن ها و با تاكيد و با اعتقاد گويد. مـن در تـاريـخ تـشـيـع ،فيلسوفى متعبدتر از آيه الله غروى اصفهانى نمى شناسم ،او عاشق دعا و عبادت و شيفته نماز و زيارت بود.... محمد صحتى سردرودى 6-10-74، قم

  • جزئیات کتاب
    • محمد صحتى سردرودى
  • نظرات