click on book to show pdf

زیارت، مکتب محبت

سه پرس شرا در این نوشتار پاسخ م یگیرید: ؟ در پسِ تأکیدهای فراوان بر زیارت مزار پیشوایان دین، چه حکمت هایی نهفته است؟ ؟ حضور در زیارتگا هها و انجا مدادنِ آداب و احکام توصی هشده، چه آثار عملیِ مثبتیبر زائر م یگذارد؟ ؟ مخالفان توسل و زیارت و عتبه بوسی و… چه مبنایی […]

 • حسین ایرانی
 • یک
 • آستان قدس رضوی
زیارت، مکتب محبت
3.2 (64.17%) 24 votes
زیارت، مکتب محبت
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  سه پرس شرا در این نوشتار پاسخ م یگیرید: ؟ در پسِ تأکیدهای فراوان بر زیارت مزار پیشوایان دین، چه حکمت هایی نهفته است؟ ؟ حضور در زیارتگا هها و انجا مدادنِ آداب و احکام توصی هشده، چه آثار عملیِ مثبتیبر زائر م یگذارد؟ ؟ مخالفان توسل و زیارت و عتبه بوسی و... چه مبنایی دارند و بهترین پاسخ به آنان چیست؟

 • جزئیات کتاب
  • حسین ایرانی
  • یک
  • آستان قدس رضوی
  • اول
  • مشهد
 • نظرات