islamic-sources

  1. صفحه اصلی

  2. کتاب

  3. زیارت، مکتب محبت

  زیارت، مکتب محبت

  زیارت،-مکتب-محبت

  • حسین ایرانی
  • یک
  • آستان قدس رضوی
  دانلود

   Download

  زیارت، مکتب محبت
  3.2 (64.17%) 24 votes
  توضیحات مشخصات نظر

  سه پرس شرا در این نوشتار پاسخ م یگیرید:
  ؟ در پسِ تأکیدهای فراوان بر زیارت مزار پیشوایان دین، چه حکمت هایی
  نهفته است؟
  ؟ حضور در زیارتگا هها و انجا مدادنِ آداب و احکام توصی هشده، چه آثار عملیِ
  مثبتیبر زائر م یگذارد؟
  ؟ مخالفان توسل و زیارت و عتبه بوسی و… چه مبنایی دارند و بهترین پاسخ به
  آنان چیست؟

  • حسین ایرانی
  • یک
  • آستان قدس رضوی
  • اول
  • مشهد