رساله آیت الله شیخ محمد شاه آبادي

رساله آیت الله شیخ محمد شاه آبادي

رساله آیت الله شیخ محمد شاه آبادي نویسنده: شیخ محمد شاه آبادي ناشر چاپی: عصر رهایی ناشر دیجیتالی: مرکز تحقیقات رایانهاي قائمیه اصفهان عناوين اصلي كتاب شامل: مقدمه؛ احكام تقليد؛ آب مطلق و مضاف؛ 1- آب كر؛ 2- آب قليل؛ 3- آب جارى؛ 4- آب باران؛ 5- آب چاه؛ احكام آبها؛ احكام تخلى (بول و […]

 • شیخ محمد شاه آبادي
 • اول
 • قم
رساله آیت الله شیخ محمد شاه آبادي
5 (100%) 1 vote[s]
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  رساله آیت الله شیخ محمد شاه آبادي نویسنده: شیخ محمد شاه آبادي ناشر چاپی: عصر رهایی ناشر دیجیتالی: مرکز تحقیقات رایانهاي قائمیه اصفهان عناوين اصلي كتاب شامل: مقدمه؛ احكام تقليد؛ آب مطلق و مضاف؛ 1- آب كر؛ 2- آب قليل؛ 3- آب جارى؛ 4- آب باران؛ 5- آب چاه؛ احكام آبها؛ احكام تخلى (بول و غائط كردن)؛ استبراء؛ مستحبات و مكروهات تخلى؛ 1-2- بول و غائط؛ 3- منى؛ 4- مردار؛ 5- خون؛ 6،7- سگ و خوك؛ 8- كافر؛ 9- شراب؛ 10- فقاع؛ 11،12- عرق جنب از حرام و عرق حيوان نجاستخوار؛ راه ثابت شدن نجاست؛ راه نجس شدن چيزهاى پاك؛ احكام نجاسات؛ مطهرات؛ آب؛ زمين؛ آفتاب؛ استحاله؛ كم شدن دو سوم آب انگور؛ انتقال؛ اسلام؛ تبعيت؛ برطرف شدن عين نجاست؛ استبراء حيوان نجاستخوار؛ غايب شدن مسلمان؛ احكام ظرفها؛ وضو؛ وضوي ارتماسي؛ شرايط وضو؛ احكام وضو؛ چيزهايى كه بايد براى آنها وضو گرفت؛ چيزهايى كه وضو را باطل مى‌كند؛ احكام وضوى جبيره؛ غسلهاي واجب؛ احكام جنابت؛ چيزهايى كه بر جنب حرام است؛ چيزهاى كه بر جنب مكروه است؛ غسل جنابت؛ غسل ترتيبى؛ غسل ارتماسى؛ احكام غسل كردن؛ استحاضه؛ احكام استحاضه؛ حيض؛ احكام حائض؛ اقسام زنهاى حائض؛ 1- صاحب عادت وقتيه و عدديه؛ 2- صاحب عادت وقتيه؛ 3- صاحب عادت عدديه؛ 4- مضطربه؛ 5- مبتدئه؛ 6- ناسيه؛ مسائل متفرقه حيض؛ نفاس؛ غسل مس ميت؛ احكام محتضر؛ احكام بعد از مرگ؛ احكام غسل و كفن و نماز و دفن ميت؛ احكام غسل ميت؛ احكام كفن ميت؛ احكام حنوط؛ احكام نماز ميت؛ دستور نماز ميت؛ مستحبات نماز ميت؛ احكام كفن؛ مستحبات دفن؛ نماز وحشت؛ نبش قبر؛ غسلهاى مستحب؛ تيمم؛ دوم از موارد تيمم؛ سوم از موارد تيمم؛ چهارم از موارد تيمم؛ پنجم از موارد تيمم؛ ششم از موارد تيمم؛ هفتم از موارد تيمم؛ چيزهايى كه تيمم به آنها صحيح است؛ دستور تيمم بدل از وضوء؛ دستور تيمم بدل از غسل؛ احكام تيمم؛ احكام نماز؛ نمازهاي واجب؛ نمازهاي واجب يوميه؛ وقت نماز ظهر و عصر؛ وقت نماز مغرب و عشا؛ وقت نماز صبح؛ احكام وقت نماز؛ نمازهايي كه بايد به ترتيب خوانده شود؛ نمازهاي مستحب؛ وقت نافله هاي يوميه؛ نماز غفليه؛ احكام قبله؛ پوشانيدن بدن در نماز؛ لباس نمازگزار؛ مواردي كه لازم نيست بدن و لباس نماز گزار پاك باشد؛ چيزهايي كه درلباس نمازگزار مكروه است؛ مكان نمازگزار؛ چيزهايي كه در لباس نمازگزار مستحب است؛ جاهايي كه نماز خواندن در آنها مستحب است؛ جاهايي كه نماز خواندن در آنها مكروه است؛ احكام مسجد؛ اذان و اقامه؛ ترجمهي اذان و اقامه؛ واجبات نماز؛ نيت؛ تكبيره الاحرام؛ قيام (ايستادن)؛ قرائت؛ ركوع؛ سجود؛ چيزهايي كه سجده بر آنها صحيح است؛ مستحبات و مكروهات سجده؛ سجده واجب قرآن؛ تشهد؛ سلام نماز؛ ترتيب؛ موالات؛ قنوت؛ ترجمه نماز؛ تعقيب نماز؛ صلوات بر پيغمبر؛ مبطلات نماز؛ چيزهايي كه در نماز مكروه است؛ مواردي كه مي شود نماز واجب را شكست؛ شكيات؛ شك هاي باطل؛ شك هايي كه نبايد با آنها اعتنا كرد؛ 1- شك در چيزي كه محل آن گذشته است؛ 2- شك بعد از سلام؛ 3- شك بعد از وقت؛ 4- كثيرالشك (كسي كه زياد شك مي كند)؛ 5- شك امام و مأموم؛ 6- شك در نماز مستحبي؛ شك هاي صحيح؛ نماز احتياط؛ سجده سهو؛ دستور سجده سهو؛ قضاي سجده و تشهد فراموش شده؛ كم و زياد كردن اجزاء و شرايط نماز؛ نماز مسافر؛ مسائل متفرقه؛ كم و زياد كردن اجزاء و شرايط نماز؛ نماز قضا؛ نماز قضاي پدر و مادر كه بر پسر بزرگتر واجب است؛ نماز جماعت؛ شرايط امام جماعت؛ احكام جماعت؛ چيزهايي كه در نماز جماعت مستحب است؛ چيزهايي كه در نماز جماعت مكروه است؛ نماز آيات؛ دستور نماز آيات؛ نماز عيد فطر و قربان؛ اجير گرفتن براي نماز؛ احكام روزه؛ نيت؛ چيزهايي كه روزه را باطل مي كند؛ 1- خوردن و آشاميدن؛ 2- جماع؛ 3- استمناء؛ 4- دروغ بستن به خدا و پيغمبر؛ 5- رساندن غبار غليظ به حلق؛ 6- فرو بردن سر در آب؛ 7- باقيماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح؛ 8- اماله كردن؛ 9- قي كردن؛ احكام چيزهايي كه روزه را باطل مي كند؛ آنچه براي روزه دار مكروه است؛ جاهايي كه قضا و كفاره واجب است؛ كفاره روزه؛ جاهايي كه فقط قضاي روزه واجب است؛ احكام روزه قضا؛ احكام روزه مسافر؛ كساني كه روزه بر آنها واجب نيست؛ راه ثابت شدن اول ماه؛ روزه هاي حرام و مكروه؛ روزه هاي مستحب؛ مواردي كه مستحب است انسان از كارهايي كه روزه را باطل مي كند خوداري نمايد؛ احكام خمس؛ 1- منفعت كسب؛ 2- معدن؛ 3- گنج؛ 4- مال حلال مخلوط به حرام؛ 5- جواهري كه به واسطه فرو رفتن در دريا به دست مي آيد؛ 6- غنيمت؛ 7- زميني كه كافر ذمي از مسلمان بخرد؛ مصرف خمس؛ احكام زكوه؛ شرايط واجب شدن زكوه؛ زكوه گندم و جو و خرما و كشمش؛ نصاب طلا؛ نصاب نقره؛ زكوه شتر و گاو و گوسفند؛ نصاب شتر؛ نصاب گاو؛ نصاب گوسفند؛ مصرف زكوه؛ شرايط كساني كه مستحق زكاتند؛ مصرف زكوه؛ شرايط كساني كه مستحق زكاتند؛ نيت زكوه؛ مسائل متفرقه زكوه؛ زكوه فطره؛ مصرف زكوه فطره؛ زكوه فطره؛ مصرف زكوه فطره؛ مسائل متفرقه زكوه فطره؛ احكام حج؛ احكام خريد و فروش؛ معاملات مكروه؛ معاملات حرام؛ شرايط فروشنده و خريدار؛ شرايط جنس و عوض آن؛ صيغه خريد و فروش؛ خريد و فروش ميوه ها؛ نقد و نسيه؛ معامله سلف؛ شرايط معامله سلف؛ احكام معامله سلف؛ فروش طلا و نقره به طلا و نقره؛ مواردي كه انسان مي تواند معامله را به هم بزند؛ مسائل متفرقه؛ احكام شركت؛ احكام صلح؛ احكام اجاره؛ شرايط مالي كه آنرا اجاره مي دهند؛ شرايط استفاده اي كه مال را براي آن اجاره مي دهند؛ مسائل متفرقه اجاره؛ احكام جعاله؛ احكام مزارعه؛ احكام مساقات؛ كساني كه نمي توانند در مال خود تصرف كنند؛ احكام وكالت؛ احكام قرض؛ احكام حواله دادن؛ احكام رهن؛ احكام ضامن شدن؛ احكام كفالت؛ احكام وديعه (امانت)؛ احكام عاريه؛ احكام نكاح يا ازدواج؛ زناشويي؛ احكام عقد؛ دستور خواندن عقد دائم؛ دستور خواندن عقد غير دائم؛ شرايط عقد؛ عيب هايي كه به واسطه آنها مي شود عقد را به هم زد؛ عده اي از زن ها كه ازدواج با آنان حرام است؛ احكام عقد دائم؛ متعه يا صيغه؛ احكام نگاه كردن؛ مسائل متفرقه زناشويي؛ احكام شير دادن؛ شرايط شير دادني كه علت محرم شدن است؛ آداب شير دادن؛ مسائل متفرقه شير دادن؛ احكام طلاق؛ عده طلاق؛ عده زني كه شوهرش مرده؛ طلاق بائن و طلاق رجعي؛ احكام رجوع كردن؛ طلاق خلع؛ طلاق مبارات؛ احكام متفرقه طلاق؛ احكام غصب؛ احكام مالي كه انسان آن را پيدا مي كند؛ احكام سر بريدن و شكار كردن حيوانات؛ دستور سر بريدن حيوانات؛ كساني كه نمي توانند در مال خود تصرف كنند, شرايط سر بريدن حيوان؛ دستور كشتن شتر؛ چيزهايي كه موقع سر بريدن حيوانات مستحب است؛ چيزهايي كه در كشتن حيوانات مكروه است؛ احكام شكار كردن با اسلحه؛ شكار كردن با سگ شكاري؛ صيد ماهي؛ صيد ملخ؛ احكام خوردني ها و آشامديني ها؛ چيزهايي كه موقع غذا خوردن مستحب است؛ چيزهايي كه در غذا خوردن مكروه است؛ مستحبات آب آشاميدن؛ مكروهات آب آشاميدن؛ احكام نذر و عهد؛ احكام قسم خوردن؛ احكام وقف؛ احكام وصيت؛ احكام ارث؛ ارث دسته اول؛ ارث دسته دوم؛ ارث دسته سوم؛ ارث زن و شوهر؛ مسائل متفرقه ارث؛ احكام حدي كه براي بعضي از گناهان معين شده؛ احكام ديه؛ مسائل متفرقه؛ امر بمعروف و نهي از منكر؛ شرايط امر بمعروف و نهي از منكر؛ مراتب امر بمعروف و نهي از منكر؛ مسائل دفاع؛ مسائل متفرقه؛ سفته؛ سرقفلي؛ معاملات بانكي؛ بيمه؛ بخت آزمائي؛ تلقيح؛ تشريح و پيوند؛ خاتمه؛ [نماز جمعه] نویسنده : محمد شاه آبادي ناشر : قم: عصر رهایی برگرفته از: http://www.alshahabadi.ir/Default.aspx?tabid=4622

 • جزئیات کتاب
  • شیخ محمد شاه آبادي
  • اول
  • قم
 • نظرات