islamic-sources

  1. صفحه اصلی

  2. کتاب

  3. رؤیت خدا

  رؤیت خدا

  رؤیت خدا

  • گروه پژوهش
  • یک
  • 978-964-529-307-7
  دانلود

   Download

  رؤیت خدا
  Rate this post
  توضیحات مشخصات نظر

  این کتاب درنگی بر عقیده امکان دیدن خداوند در روز قیامت است. به باور نگارنده، ادله‌‌ای که بر دیده شدن خداوند دلالت می‌کند را می‌بایست به دیدن قلبی تفسیر کرد تا هیچ اشکال عقلی و یا شرعی در پی نداشته و بلکه با اصل ایمان نیز سازگار باشد. به بیان وی، اندیشه دیدن و تشبیه در تفکر اسلامی، از سوی یهود وارد شده و ظهور یک گرایش فکری که به ظواهر لفظی تمسک می‌کند و در مفاهیم و معانی نظری آن تدبر نمی‌کند نیز به پیدایش آن کمک نموده است. امکان دیدن خداوند از منظر قایلان به تنزیه و تشبیه، گرایش‌ها و نظریات موجود در این عرصه از جمله: دیدن و تجسیم خداوند و دیدن بدون کیفیت و تنزیه، دلایل عقلی و نقلی محال بودن امکان دیدن خداوند و عوامل پیدایش این نظریه از فرازهای مختلف طرح بحث در این نوشتار هستند.

  • گروه پژوهش
  • یک
  • 978-964-529-307-7
  • مجمع جهانى اهل بيت
  • 1392
  • اول
  • قم