حيله هاي شرعي ناسازگار با فلسفه فقه

حيله هاي شرعي ناسازگار با فلسفه فقه

پديد آورنده:    بحيري، محمد عبد الوهاب عنوان:    حيله هاي شرعي ناسازگار با فلسفه فقه مترجم:    صابري، حسين سال نشر:    1376 صفحه:    556 شمارگان شوميز:    2000 نوبت چاپ:    1 قطع:    وزيري بها:    11500 ريال زبان:    فارسي  (عربي به فارسي) موضوع:    فقه و اصول‌ معرفي اجمالي: آيا آنچه‌ در برخي‌ از متون‌ شرعي‌ به‌ نام‌ «حيله‌» آمده‌ […]

  • بحيري، محمد عبد الوهاب
Rate this post
  • آنچه در این کتاب میخوانید

    پديد آورنده:    بحيري، محمد عبد الوهاب عنوان:    حيله هاي شرعي ناسازگار با فلسفه فقه مترجم:    صابري، حسين سال نشر:    1376 صفحه:    556 شمارگان شوميز:    2000 نوبت چاپ:    1 قطع:    وزيري بها:    11500 ريال زبان:    فارسي  (عربي به فارسي) موضوع:    فقه و اصول‌ معرفي اجمالي:آيا آنچه‌ در برخي‌ از متون‌ شرعي‌ به‌ نام‌ «حيله‌» آمده‌ و امروزه‌ در ميان‌ مردم‌نيز رواج‌ دارد، بندها و تبصره‌هايي‌ است‌ كه‌ نقض‌ كننده‌ روح‌ قانون‌ و ناسازگار بافلسفه‌ تشريع‌ هست‌ يا خير؟ اين‌ كتاب‌ بر آن‌ است‌ تا به‌ اين‌ پرسشها پاسخ‌ دهد و حيله‌هاي‌ ناروا وحيله‌هاي‌ جايز را از همديگر باز شناساند و در بستر جستاري‌ فقهي‌ «حيله‌هاي‌شرعي‌ ناسازگار با فلسفه‌ فقه‌» را معرفي‌ كند. 

  • جزئیات کتاب
    • بحيري، محمد عبد الوهاب
  • نظرات