click on book to show pdf

حقایق پنهان

محورهای اصلی در این کتاب: · تحریف شناسی اهداف علمی از نگارش این کتاب عبارتند از: · آشنایی با نمونه هایی از حذف و سانسورِ حقایق فاطمیّه، در کتب اهل سنّت. o تحریف در کتاب مُروجُ الذهب. o تحریف در کتاب بَلاذری. o تحریف در ماجرای حضرت محسن علیه السّلام. o تحریف در تهدید به […]

 • علی لباف
 • یک
 • مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر
حقایق پنهان
Rate this post
حقایق پنهان
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  محورهای اصلی در این کتاب: · تحریف شناسی اهداف علمی از نگارش این کتاب عبارتند از: · آشنایی با نمونه هایی از حذف و سانسورِ حقایق فاطمیّه، در کتب اهل سنّت. o تحریف در کتاب مُروجُ الذهب. o تحریف در کتاب بَلاذری. o تحریف در ماجرای حضرت محسن علیه السّلام. o تحریف در تهدید به احراق. * نشانه ای از وقوع احراق. * نشانه ای از شهادت حضرت زهرا علیهاالسّلام. · آشنایی با نمونه هایی از تحریف و جابه جایی حقایق فاطمیّه، در کتب اهل سنّت. o معناشناسی تحریف. o تحریف در کتاب المعارف (ابن قُتَیبَه). o تحریف در کتاب صحیح بخاری. · آشنایی با شیوه های تبرئه خلفا، در کتب اهل سنّت. o شرح نهج البلاغه ابن أبی الحدید معتزلی. o احیاء علوم الدین غزّالی. o شرح المقاصد تفتازانی.

 • جزئیات کتاب
  • علی لباف
  • یک
  • مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر
  • 1385
  • اول
  • تهران
 • نظرات