click on book to show pdf

جلسه های من و خدا

3.1 / 5 ( 69 votes ) جلسه های من و خدا، احکام نماز به روایت داستان «فقه به معنای خاصش دایره وسیعی دارد. انسان، از قبل از ولادت تا بعد از ممات، احوالی دارد و این احوال شامل احوال اجتماعی، زندگی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و بقیه شئون اوست. تکلیف و سرنوشت همه […]

 • سیدرسول نقوی
 • یک
 • آستان قدس رضوی
جلسه های من و خدا
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  جلسه های من و خدا، احکام نماز به روایت داستان «فقه به معنای خاصش دایره وسیعی دارد. انسان، از قبل از ولادت تا بعد از ممات، احوالی دارد و این احوال شامل احوال اجتماعی، زندگی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و بقیه شئون اوست. تکلیف و سرنوشت همه ای نها در فقه معلوم م یشود. »فراوانیِ ابتلای تمامی اقشار جامعه، به خصوص جوانان، به علم فقه و نیز پیچیدگی ودشوارنویسیِ کتا بهای فارسی موجود در این زمینه، تدوین مت نهایی هم هفهم و خالی از اصطلاحات پیچیده علمی را ضروری ساخته است.با توجه به جذابیت وی ژ های که «داستان » در بین جوانان و نوجوانان دارد، جای خالی این علم پُرارزش در لباسی داستا ن گونه و زبانی ب یتکلف کاملاً مشهود است. هر چند، ظرافت دانش فقه و قیدها و اصطلاحات پیچید هاش، عرضه این علم ارزشمند را در قالب داستان،دشوار م یسازد؛ ولی به هرحال ضرورت، بیش از آن است که چنین مشکلاتی بتواند مانع از این قدم شود.مجموعه حاضر سعی می کند تا با توجه به همین هدف لنگ لنگان قدمی در این مسیربردارد؛ امید که پیشنهادها و انتقادها مشفقانۀ دوستان، راهگشای راه ناهموار این مسیر باشد. چند نکته: ۱٫ به دلیل اختلاف مراجع تقلید در استنباط حکم خداوند، در موارد اختلافی دیدگاه مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای بیان گردیده است. البته بسیاری از استنادهای پانوشتها، کتا بهایی است که به قلم مبارک ایشان نوشته نشده است، ولی بعد از استفتا ومطابقت فتوای معظ مله با آن منبع، در پانوش ت آمده است. ۲٫ واضح است که در روند تبدیل اصطلاحات و موضوعات دقیق فقهی به داستان، ممکن است حکم فقهی دستخوش تغییر شده یا موضوعِ مقید ب هصورت مطلق یا برعکس نمایان شود. ب ههمین جهت، نوشتۀ پیشِ رو پس از بازدید ادبی توسط استادان، در اختیار استادمحترم جناب آقای فلا ح زاده قرار گرفت تا اطمینان کامل از صحت محتوا حاصل آید

 • جزئیات کتاب
  • سیدرسول نقوی
  • یک
  • آستان قدس رضوی
  • 1389
  • اول
  • مشهد
 • نظرات