click on book to show pdf

تفسیـرجــوان(جلددوازدهم)

«تفسیـرجــوان» ویژه جوانان مقطع متوسطه دوم(دبیرستان)، دانشجویان وبزرگسالان می باشدکه کل آیات قرآن را بااستفاده از تفسیرنمونه در۳۰جلد به خود اختصـاص داده است.بیان جوان

 • دکتر محمد بيستونی
 • سی
 • بیان جوان
Rate this post
تفسیـرجــوان(جلددوازدهم)
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  «تفسیـرجــوان» ویژه جوانان مقطع متوسطه دوم(دبیرستان)، دانشجویان وبزرگسالان می باشدکه کل آیات قرآن را بااستفاده از تفسیرنمونه در۳۰جلد به خود اختصـاص داده است.بیان جوان

 • جزئیات کتاب
  • دکتر محمد بيستونی
  • سی
  • بیان جوان
  • 1379
  • اول
  • قم
 • نظرات