ترجمه قرآن

ترجمه قرآن

ترجمه قرآن قرآن منظوم (تشکری) مشخصات کتاب: سرشناسه : تشکری آرانی، شهاب، – 1322 عنوان و نام پدیدآور : قرآن منظوم/ مترجم شهاب تشکری آرانی مشخصات نشر : تهران : پگاه اندیشه ، 1384. مشخصات ظاهری : [607] ص شابک : 964-94894-8-7 وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : فارسی – عربی یادداشت : […]

 • شهاب تشکری آرانی
 • 1384
 • اول
Rate this post
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ترجمه قرآن قرآن منظوم (تشکری) مشخصات کتاب: سرشناسه : تشکری آرانی، شهاب، - 1322 عنوان و نام پدیدآور : قرآن منظوم/ مترجم شهاب تشکری آرانی مشخصات نشر : تهران : پگاه اندیشه ، 1384. مشخصات ظاهری : [607] ص شابک : 964-94894-8-7 وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : فارسی - عربی یادداشت : فهرستنویسی براساس اطلاعات فیپا موضوع : قرآن -- ترجمه‌ها -- شعر موضوع : شعر فارسی -- قرن 14 موضوع : شعر مذهبی -- قرن 14 رده بندی کنگره : PIR7994/ش‌85ق‌4 1384 رده بندی دیویی : 1فا8/62/ت‌584ق 1384 شماره کتابشناسی ملی : م‌84-9925 عناوین اصلی کتاب شامل: سوره فاتحه، مکی، 7 آیه‌؛ سوره بقره، مدنی، 286 آیه‌؛ سوره آل عمران، مدنی، 200 آیه‌؛ سوره نساء، مدنی، 176 آیه‌؛ سوره مائده، مدنی، 120 آیه‌؛ سوره انعام، مکی، 165 آیه؛ سوره اعراف، مکی، 206 آیه‌؛ سوره انفال، مدنی، 75 آیه‌؛ سوره توبه، مدنی، 129 آیه‌؛ سوره یونس، مکی، 109 آیه‌؛ سوره هود، مکی، 123 آیه‌؛ سوره یوسف، مکی، 111 آیه‌؛ سوره رعد، مکی، 43 آیه‌؛ سوره ابراهیم، مکی، 52 آیه‌؛ سوره حجر، مکی، 99 آیه‌؛ سوره نحل، مکی، 128 آیه‌؛ سوره اسراء، مکی، 111 آیه‌؛ سوره کهف، مکی، 110 آیه‌؛ سوره مریم، مکی، 98 آیه‌؛ سوره طه، مکی، 135 آیه‌؛ سوره انبیا، مکی، 112 آیه‌؛ سوره حج، مدنی، 78 آیه‌؛ سوره مؤمنون، مکی، 118 آیه‌؛ سوره نور، مدنی، 64 آیه‌؛ سوره فرقان، مکی، 77 آیه‌؛ سوره شعرا، مکی، 227 آیه‌؛ سوره نمل، مکی، 93 آیه‌؛ سوره قصص، مکی، 88 آیه‌؛ سوره عنکبوت، مکی، 69 آیه‌؛ سوره روم، مکی، 60 آیه‌؛ سوره لقمان، مکی، 34 آیه‌؛ سوره سجده، مکی، 30 آیه‌؛ سوره احزاب، مدنی، 73 آیه‌؛ سوره سبأ، مکی، 54 آیه‌؛ سوره فاطر، مکی، 45 آیه‌؛ سوره یس، مکی، 83 آیه‌؛ سوره صافات، مکی، 182 آیه‌؛ سوره ص، مکی، 88 آیه‌؛ سوره زمر، مکی، 75 آیه‌؛ سوره غافر [مؤمن مکی 85 آیه‌؛ سوره فصّلت، مکی، 54 آیه‌؛ سوره شوری، مکی، 53 آیه‌؛ سوره زخرف، مکی، 89 آیه‌؛ سوره دخان، مکی، 59 آیه‌؛ سوره جاثیه، مکی، 37 آیه‌؛ سوره احقاف، مکی، 35 آیه‌؛ سوره محمّد، مدنی، 38 آیه‌؛ سوره فتح، مدنی، 29 آیه‌؛ سوره حجرات، مدنی، 18 آیه‌؛ سوره ق، مکی، 45 آیه‌؛ سوره الذّاریات، مکی، 60 آیه‌؛ سوره طور، مکی، 49 آیه‌؛ سوره نجم، مکی، 62 آیه‌؛ سوره قمر، مکی، 55 آیه‌؛ سوره الرّحمن، مکی، 78 آیه‌؛ سوره واقعه، مکی، 96 آیه‌؛ سوره حدید، مدنی، 29 آیه‌؛ سوره مجادله، مدنی، 22 آیه‌؛ سوره حشر، مدنی، 24 آیه‌؛ سوره ممتحنه، مدنی، 13 آیه‌؛ سوره صف، مدنی، 14 آیه‌؛ سوره جمعه، مدنی، 11 آیه‌؛ سوره منافقون، مدنی، 11 آیه‌؛ سوره تغابن، مدنی، 18 آیه‌؛ سوره طلاق، مدنی، 12 آیه‌؛ سوره تحریم، مدنی، 12 آیه‌؛ سوره ملک، مکی، 30 آیه‌؛ سوره قلم، مکی، 52 آیه‌؛ سوره حاقّه، مکی، 52 آیه‌؛ سوره معارج، مکی، 44 آیه‌؛ سوره نوح، مکی، 28 آیه‌؛ سوره جن، مکی، 28 آیه‌؛ سوره مزّمل، مکی، 20 آیه‌؛ سوره مدّثر، مکی، 56 آیه‌؛ سوره قیامت، مکی، 40 آیه‌؛ سوره انسان [دهر]، مدنی، 31 آیه‌؛ سوره مرسلات، مکی، 50 آیه‌؛ سوره نبأ، مکی، 40 آیه‌؛ سوره نازعات، مکی، 46 آیه‌؛ سوره عبس، مکی، 42 آیه‌؛ سوره تکویر، مکی، 29 آیه‌؛ سوره انفطار، مکی، 19 آیه‌؛ سوره مطفّفین، مکی، 36 آیه‌؛ سوره انشقاق، مکی، 25 آیه‌؛ سوره بروج، مکی، 22 آیه‌؛ سوره طارق، مکی، 17 آیه‌؛ سوره اعلی، مکی، 19 آیه‌؛ سوره غاشیه، مکی، 26 آیه‌؛ سوره فجر، مکی، 30 آیه‌؛ سوره بلد، مکی، 20 آیه‌؛ سوره شمس، مکی، 15 آیه‌؛ سوره لیل، مکی، 21 آیه‌؛ سوره ضحی، مکی، 11 آیه‌؛ سوره شرح، مکی، 8 آیه‌؛ سوره تین، مکی، 8 آیه‌؛ سوره علق، مکی، 19 آیه‌؛ سوره قدر، مکی، 5 آیه‌؛ سوره بیّنه، مدنی، 8 آیه‌؛ سوره زلزله، مدنی، 8 آیه‌؛ سوره عادیات، مکّی، 11 آیه‌؛ سوره قارعه، مکی، 11 آیه‌؛ سوره تکاثر، مکی، 8 آیه‌؛ سوره عصر، مکی، 3 آیه‌؛ سوره همزه، مکی، 9 آیه‌؛ سوره فیل، مکی، 5 آیه‌؛ سوره قریش، مکی، 4 آیه‌؛ سوره ماعون، مکی، 7 آیه‌؛ سوره کوثر، مکی، 3 آیه‌؛ سوره کافرون، مکی، 6 آیه‌؛ سوره نصر، مکی، 3 آیه‌؛ سوره مسدّ، مکی، 5 آیه‌؛ سوره اخلاص، مکی، 4 آیه‌؛ سوره فلق، مکی، 5 آیه؛ سوره ناس، مکی، 6 آیه‌؛ فهرس باسماء السّور

 • جزئیات کتاب
  • شهاب تشکری آرانی
  • 1384
  • اول
  • تهران
 • نظرات