click on book to show pdf

تحریف قرآن بررسى و نقد

ما در این بحث، بى آن که در پى دفاع یا رد کسى باشیم، این شبهه را بازگو کرده و آن را به مانند مسأله اى سزاوار بحث، پیگیرى و تحقیق مى کنیم. ما در فصول این بحث، مهمترین آراء اشخاص و ادله اى که بر شبهه تحریف دامن زده اند چه از شیعه و […]

 • آيت لله سيّد على حسينى ميلانى
 • انتشارات الحقايق
تحریف قرآن بررسى و نقد
2.9 (57.14%) 28 votes
تحریف قرآن بررسى و نقد
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ما در این بحث، بى آن که در پى دفاع یا رد کسى باشیم، این شبهه را بازگو کرده و آن را به مانند مسأله اى سزاوار بحث، پیگیرى و تحقیق مى کنیم. ما در فصول این بحث، مهمترین آراء اشخاص و ادله اى که بر شبهه تحریف دامن زده اند چه از شیعه و چه از اهل سنت را به میان آورده و هر آن چه که در این باره گفته شده یا توان گفت را به بحث مى نشینیم. ما اخبار و آثارى که ممکن است براى نظریه  حریف به آن تمسک کرده اند را شناسانده و علمایى که این نظریه به آنها نسبت داده شده  چه از شیعه و چه از اهل سنت را معرفى مى کنیم. در این بحث، به این نتیجه خواهیم رسید که ادله نفى تحریف از کتاب، سنت و غیر این دو بسیار استوار بوده و بیشتر مسلمین جز اندک شمارى، به نظریه عدم تحریف معتقدند و این گروه اندک نیز فریفته احادیث کتبى هستند که نزد اهل سنت به صحاح معروف گشته و سند این روایات به گروهى از همه م ردم » صحابه پیامبر صلى لله علیه وآله باز مى گردد که سردمدار آنها، کسى است که پذیرفته است و این همان چالش ما است. اما حق آن است که چنین احادیثى « حتى زنان پرده نشین نیز از او داناترند نادرست بوده و این کتب معروف به صحاح نیز همانند دیگر کتب، برخى نادرستى ها و ناروایى ها را در بر دارد و حق سزاوارتر است که پیروى گردد. و از خداوند خواهانیم که ما را از خدمت گزاران قرآن و عترت پاک قرار داده و توفیق پیروى ایشان را به ما ارزانى دارد. اعمال ما را خالص گردانده و به آن چه محبوب و مرضى او است رهنمون سازد که به راستى او شنونده و اجابت کننده است. على حسینى میلانى

 • جزئیات کتاب
  • آيت لله سيّد على حسينى ميلانى
  • انتشارات الحقايق
 • نظرات