islamic-sources

  1. صفحه اصلی

  2. کتاب

  3. تحریف قرآن بررسى و نقد

  تحریف قرآن بررسى و نقد

  • آيت لله سيّد على حسينى ميلانى
  • انتشارات الحقايق
  دانلود

   Download

  تحریف قرآن بررسى و نقد
  2.9 (57.14%) 28 votes
  توضیحات مشخصات نظر

  ما در این بحث، بى آن که در پى دفاع یا رد کسى باشیم، این شبهه را بازگو کرده و آن را به مانند مسأله اى سزاوار بحث، پیگیرى و تحقیق مى کنیم. ما در فصول این بحث، مهمترین آراء اشخاص و ادله اى که بر شبهه تحریف دامن زده اند چه از شیعه و چه از اهل سنت را به میان آورده و هر آن چه که در این باره گفته شده یا توان گفت را به بحث مى نشینیم. ما اخبار و آثارى که ممکن است براى نظریه  حریف به آن تمسک کرده اند را شناسانده و علمایى که این نظریه به آنها نسبت داده شده  چه از شیعه و چه از اهل سنت را معرفى مى کنیم.
  در این بحث، به این نتیجه خواهیم رسید که ادله نفى تحریف از کتاب، سنت و غیر این دو بسیار استوار بوده و بیشتر مسلمین جز اندک شمارى، به نظریه عدم تحریف معتقدند و این گروه اندک نیز فریفته احادیث کتبى هستند که نزد اهل سنت به صحاح معروف گشته و سند این روایات به گروهى از همه م ردم » صحابه پیامبر صلى لله علیه وآله باز مى گردد که سردمدار آنها، کسى است که پذیرفته است
  و این همان چالش ما است. اما حق آن است که چنین احادیثى « حتى زنان پرده نشین نیز از او داناترند نادرست بوده و این کتب معروف به صحاح نیز همانند دیگر کتب، برخى نادرستى ها و ناروایى ها را در
  بر دارد و حق سزاوارتر است که پیروى گردد.
  و از خداوند خواهانیم که ما را از خدمت گزاران قرآن و عترت پاک قرار داده و توفیق پیروى ایشان را به ما ارزانى دارد. اعمال ما را خالص گردانده و به آن چه محبوب و مرضى او است رهنمون سازد که به راستى او شنونده و اجابت کننده است.

  على حسینى میلانى

  • آيت لله سيّد على حسينى ميلانى
  • انتشارات الحقايق