click on book to show pdf

برنامه زندگی

این کتاب مشتمل بر هشت بخش شامل نماز روزه،خمس، زکات، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر،تولی و تبرا می باشد که برای علاقمندان تدوین گردیده و نمونه برنامه زندگی اسلامی را در بر دارد. این مجموعه، حاصل سخنرانیھای ایشان در ماه مبارک رمضان سال ۱۳۷۵ در شھر اصفھان میباشد. موضوع این سخنرانیھا […]

 • آيت الله العظمی مظاهری
 • یک
 • ذكر
برنامه زندگی
5 (100%) 2 vote[s]
برنامه زندگی
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  این کتاب مشتمل بر هشت بخش شامل نماز روزه،خمس، زکات، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر،تولی و تبرا می باشد که برای علاقمندان تدوین گردیده و نمونه برنامه زندگی اسلامی را در بر دارد.این مجموعه، حاصل سخنرانیھای ایشان در ماه مبارک رمضان سال ۱۳۷۵ در شھر اصفھان میباشد. موضوع این سخنرانیھا یکی از ضروریترین و حیاتی ترین مو ضوعات مورد نیاز جامعه به و یژه ن سل جوان ا ست. تب یین احکام دین و بازشناسی تکالیف مذھب و روشنساختن اسرار زندگی ساز آن ھا از مھم ترین م سائل روز جامعه ی ما مح سوب میشود. تھیه  نوار ھای سخنرانی، پ یاده کردن آن ھا، و یرایش و تدوین مجموعھ حاضر نزدیک بھ چھار سال زمان برده است. شاید بتوان بھ جرأت اد عا ن مود کھ مجمو عھ حا ضر در زمی نھ بازشنا سی فروع د ین ا سلام ی کی از بھ ترین و ما ندگارترین ا ثر در ا ین حوزه میباشد.

 • جزئیات کتاب
  • آيت الله العظمی مظاهری
  • یک
  • ذكر
  • 1380
  • اول
  • اصفهان
 • نظرات