islamic-sources

  1. صفحه اصلی

  2. کتاب

  3. بداء در قرآن کریم

  بداء در قرآن کریم

  بداء در قرآن كريم

  • گروه پژوهش
  • یک
  • 4ـ270ـ529ـ964ـ978
  دانلود

   Download

  بداء در قرآن کریم
  Rate this post
  توضیحات مشخصات نظر

  این کتاب مطالعه‌ای مختصر پیرامون مسأله بداء به عنوان یکی از باورهای شیعه امامیه است. به بیان نگارنده، تصور ناصحیح از این اعتقاد شیعه، سبب بروز برخی از اختلافات در این زمینه شده است. از نظر او، شیعه هیچ‌گاه به عوض شدن نظریه خداوند معتقد نبوده و بلکه منظور آنان از بداء، همان محو و اثباتی است که آیات قرآن نیز به آن اشاره دارند. بنا بر توضیح نویسنده، بداء از نظر شیعه به این معناست که خداوند، چیزی را در ظاهر به خاطر مصلحت، بر زبان پیامبر (ص) یا ولی‌اش جاری می‌سازد و سپس آن را محو می‌نماید؛ که در این صورت، علی رغم تفاوت این امر جدید با آن چیزی که در مرحله اول ظهور پیدا کرده بود؛ اما خداوند از همان ابتدا به تمام تغییرات آن حکم آگاهی داشته است. وی دلایل امامیه در این‌باره را آیات قرآن، قطعی بودن مسأله نسخ در تشریع و تأثیر اعمال در سرنوشت انسان عنوان کرده است.

  • گروه پژوهش
  • یک
  • 4ـ270ـ529ـ964ـ978
  • مجمع جهانى اهل بيت
  • 1392
  • اول
  • قم