islamic-sources

  1. صفحه اصلی

  2. کتاب

  3. اندیشه های قرآنی و تفسیری امام خمینی

  اندیشه های قرآنی و تفسیری امام خمینی

  اندیشه-های-قرآنی-و-تفسیری-امام-خمینی

  • سیدمحمدعلی ایازی
  • یک
  • مبین
  دانلود

   Download

  اندیشه های قرآنی و تفسیری امام خمینی
  2.8 (56.25%) 16 votes
  توضیحات مشخصات نظر

  این نکته روشن است که مفسرین هر کدام با جهت گیرى و دیدگاه خاصى به قرآن روى آورده و همین دیدگاه هاى گوناگون آنان موجب شده تا تفاسیر قرآن نیز بر اساس روش ها و گرایش هاى تفسیرى چندگانه و گوناگون تلقى شوند.
  بر این پایه، دانشى در سده هاى اخیر در حوزه علوم قرآن به نام تفسیر پژوهى پدید آمد که به این امور در تفسیر خاص مى پرداخت، یا به صورت عام گرایش ها و روش هاى تفسیرى را مورد پژوهش قرار مى داد.
  از همین رو مباحث این بخش در چند درس تنظیم شده است. در آغاز این بخش به شناخت شناسی های امام در باره قرآن اختصاص یافته است، مباحث مقدماتى واژه شناسى و تاریخى و تطبیقى آن بحث شده و در بخش بعدی به روش شناسی و سیر تطور و تحول در تفسیر پرداخته شده است. در بخش دیگر تأویلات عرفانى امام خمینى بازگو شده است. و در نهایت مسائل بنیادى در تأویلات عرفانى امام و مبانى عرفا در تطبیق با نظر ایشان بازگو شده است

  • سیدمحمدعلی ایازی
  • یک
  • مبین
  • 1394
  • اول
  • رشت