امام حسين (عليه السلام) شهيد فرهنگ پيشرو انسانيت

امام حسين (عليه السلام) شهيد فرهنگ پيشرو انسانيت

بسم الله الرحمن الرحيم امام حسين (عليه السلام) شهيد فرهنگ پيشرو انسانيت علامه محمد تقی جعفری رحمه الله علیه « فهرست مطالب » پيشگفتار كتاب اول: مقدمه‏ بخش اول: حكمت عاليه خداوندى‏ براى خداوند سبحان، حكمتى است فوق مشاعر و عقول‏محدود انسان‏ها امام حسين(عليه السلام)شهيد فرهنگ پيشرو انسانيت‏ علت تأليف اين كتاب‏ بخش دوم: مقدمه […]

  • علامه محمد تقی جعفری رحمه الله علیه
امام حسين (عليه السلام) شهيد فرهنگ پيشرو انسانيت
Rate this post
  • آنچه در این کتاب میخوانید

    بسم الله الرحمن الرحيم امام حسين (عليه السلام) شهيد فرهنگ پيشرو انسانيت علامه محمد تقی جعفری رحمه الله علیه « فهرست مطالب » پيشگفتار كتاب اول: مقدمه‏ بخش اول: حكمت عاليه خداوندى‏ براى خداوند سبحان، حكمتى است فوق مشاعر و عقول‏محدود انسان‏ها امام حسين(عليه السلام)شهيد فرهنگ پيشرو انسانيت‏ علت تأليف اين كتاب‏ بخش دوم: مقدمه يكم: سه راه اساسى براى نجات بشريت از پوچى، و اثبات و اعلان عظمت الهى حيات (حيات معقول) شهادت چيست؟ بعضى از ابعاد شهادت‏ نمونه‏هاى از عظمت‏هاى حيات آدمى: بخش سوم: مقدمه دوم: شناخت و داورى صحيح درباره هر حادثه بزرگ تاريخ كه به انگيزگى ارزش‏ها به وجود آمده به سه عامل مهم مربوط است: عامل يكم - اطلاعات لازم و كافى در حد مقدور، پيرامون ماهيت و علل و نتايج حادثه‏ عامل دوم - آگاهى هرچه بيشتر از اصول كلى و ثابت و قضاياى جزئى و متغيرِ حيات انسانى در حادثه‏ بعد يكم - نمودها و جريانات جزئى و متغير حوادث‏ بعد دوم - اصول و قوانين كلى و ثابتِ وقايعِ تاريخ است كه بدون توجه دقيق به آن‏ها، براى تطبيق و تفسير و توجيه وقايع، نمى‏توان از آن‏ها بهره‏بردارى نمود. دسته اول - اصول و قوانين درجه اول‏ دسته دوم - اصول و قوانين درجه دوم، عامل سوم - برخوردارى از دريافت طعم واقعىِ اصول و ارزش‏هاى والاى انسانى كه در سطوح و ابعاد مختلف آن حادثه وجود دارد. بخش چهارم: مقدمه سوم: نمونه‏هايى از دو نوع نگرش درباره حوادث تاريخى‏ نوع يكم - اصول كلى ارزش و ضد ارزش. نوع دوم - ارزش‏ها و ضد ارزش‏هاى خصوصى نژادى، اقليمى، فرهنگىِ خاص و رويدادهاى شخصى. بخش پنجم: مقدمه چهارم: اگر حيات انسانى به طور صحيح شناخته نشود و به هدف اعلاى خود توجيه نگردد، پست‏ترين پديده عالم طبيعت خواهد بود. بخش ششم: مقدمه پنجم: حيات انسانى و كرامت و شرافت ذاتى آن از ديدگاه حقوق جهانى بشر در اسلام‏ بخش هفتم: مقدمه ششم: حيات چيست كه دفاع از شرف و حيثيت آن، از اصول اساسى اسلام بوده و موجب بروز حادثه محيرالعقول دشت نينوا گشته است؟ بخش هشتم: مقدمه هفتم: بحثى در اصول پنج‏گانه مربوط به قدرت و حق و باطل‏ اصل يكم - قدرت در همه اشكال آن، عامل گرديدن‏هاست‏ اصل دوم - قدرت به يك معنى، حقيقى است ناآگاه‏ اصل سوم - قدرت ذاتا جلوه‏اى از حق است‏ اصل چهارم - حاميان حق و حاميان باطل هستند كه براى مبارزه روياروى هم قرار مى‏گيرند، نه خود قدرت و حق و باطل‏ اصل پنجم - با عظمت‏ترين و با ارزش‏ترين قدرت‏ها، قدرت مالكيت بر نفس است، تا از استفاده از قدرت‏ها براى اشباع خود خواهى‏ها جلوگيرى به عمل آورد بخش نهم: مقدمه هشتم: دو ركن اساسىِ شخصيت‏هاى سازنده فرهنگِ پيشروِ انسانيت كه هر دو در شخصيت امام حسين (عليه السلام) در حد اعلا وجود داشت. بخش دهم: مقدمه نهم: اساسى‏ترين عامل بروز اين حادثه حيرت‏انگيز، عشق و ايمان راستين امام حسين (عليه السلام) به دين فطرى و منطقى‏ترين و روشن‏ترين مذهب انسانى است كه اسلام حقيقى است، اسلامى كه دفاع از حيات انسانى و شرف و حيثيت الهىِ آن، از با اهميت‏ترين اصول آن محسوب مى‏گردد. بخش يازدهم: مقدمه دهم: انتظارى كه علوم انسانى در وهله نخست از صاحب نظران فِرق و مذاهب مختلف اسلامى سپس و از متفكران ساير مذاهب الهى و انسانى براى اهتمام شديد به داستان فداكارى بى‏نظيرِ امام حسين (عليه السلام) در مسير نجات دادن ارزش‏هاى انسانى دارد، اگرچه متصديان حرفه‏اى اين علوم از چنين انتظار سازنده‏اى غفلت بورزند!... بخش دوازدهم: تساوى‏ها و اتحادها تساوى‏هاى دوازده گانه‏ نوع يكم. تساوى در ارتباط با خالق‏ نوع دوم. تساوى در آن حكمت الهى كه ايجاد انسان‏ها را اقتضا نموده و آنان را در مسير يك هدف نهايى قرار داده كه همه آنان مى‏توانند با تكاپوى صادقانه به آن هدف برسند. نوع سوم. تساوى انسان‏ها در شايستگىِ دميده شدنِ روح الهى در همه آنان‏ نوع چهارم. تساوى در كاشته شدن بذرهاى معرفت در درون همه آنان‏ نوع پنجم. تساوى در عامل كمال كه متن كلىِ اديان الهى است‏ نوع ششم. تساوى در كرامت ذاتى (كرامت اولى) كه خداوند همه انسان‏ها را با آن مورد عنايت قرار داده است. نوع هفتم. تساوى در استعداد تحصيل كرامتِ ارزشىِ اكتسابى و برخوردار شدن از آن‏ نوع هشتم. تساوى در هدفگيرى‏هاى كلى‏ نوع نهم. تساوى مبدأ در خلقت انسان‏ها نوع دهم. تساوى در ماده اصلى خلقت‏ نوع يازدهم. تساوى در ماهيت و مختصاتى كه همه انسان‏ها دارند. نوع دوازدهم. تساوى در برابر حقوق طبيعى و وضعى و هر قانونى كه براى تنظيم زندگى طبيعى و حيات معقول انسان‏ها ضرورت دارد اتحادهاى سه‏گانه‏ نوع يكم. اتحادى فوق وحدت‏ها و كثرت‏هاى طبيعى‏ نوع دوم. اتحاد ناشى از جاذبه كرامت ارزشى اكتسابى ميان انسان‏هاى رشد يافته‏ نوع سوم. تشكل گروهى‏ بخش سيزدهم: پيامبر اسلام محمد مصطفى (صلى‏الله‏عليه‏وآله) پس از جدى‏ترين تلاش و تكاپو، با نهايت اخلاص در اكمال دين و اتمام نعمت الهى براى انسان‏ها، دارفانى را وداع گفت و به سراى جاودانى شتافت. بخش چهاردهم: معاويه كيست و كارنامه او چيست؟ كشتگاه بزرگ تاريخ، همواره بهار و خزانى داشته است‏ بخش پانزدهم: يزيد كيست و كارنامه او چيست؟ بخش شانزدهم: اهداف و انگيزه‏هايى كه باعث شد مقاومت شديد حسين‏بن على (عليه السلام) و مبارزه او، رسمى و علنى گردد. بخش هفدهم: نقش تقواى الهىِ رهبر در توجيه و مديريت جامعه‏ بخش هجدهم: قانون دفاع جدى از جان‏ بخش نوزدهم: آيا امام حسين (عليه السلام) مى‏دانست در اين قيام بزرگ شهيد مى‏شود؟ بخش بيستم: انسان‏ها در درك زندگى و مرگ، و حقيقت آن دو بسيار متفاوتند. بخش بيست و يكم: مقدمه‏اى براى درك سازگار بودن علم به شهادت يا تلاش براى زندگى قانونى، با افزايش رشد شخصيت آدمى، دو حقيقت مهم درباره زندگى و مرگ براى انسان كشف مى‏شود. حقيقت يكم : حقيقت دوم : يك تحقيق مختصر درباره اهل كوفه در آن دوران‏ امام حسين (عليه السلام) براى سفر به عراق از خداوند طلب خير كرد. بخش بيست و دوم: شرايط پيشوايى الهى براى خلق خداوندى‏ 1. حكم بر مبناى كتاب الهى: 2. قيام به عدالت: 3. مؤمن به دين حق: 4. وابستگى نفس به خداوند: بخش بيست و سوم: ابن زياد با عمامه‏اى مشكى بر سر و لباس اهل حجاز بر تن، با شكل حسينى، وارد كوفه مى‏شود و آماده قتل امام حسين (عليه السلام) مى‏گردد! آب شور و زهرآگين حيات بشرى‏ آب شيرين و حيات‏بخش بشرى‏ كتاب دوم: سخنرانى‏ها شكست و پيروزى انسان الهى‏ انگيزه حركت انسان الهى‏ وسيله و هدف‏ روح حسينى‏ قانون حسينى‏ 1- پايمال شدن قوانين و حق و حقيقت. 2- نقض احترام انسان‏ها و معامله با مردم جامعه، 3- نقض قانون تساوى و عدل در حقوق و تكاليف، ميان طبقات و افراد. 4. نقض شايستگى و استقامت در مديريت امور جامعه اسلامى. 5- نقض عدالت در توزيع اقتصادى آن. 6. نقض خيرخواهى و حق انتقاد. جاذبه‏هاى حسينى‏ سعادت حسينى‏ صبر حسينى‏ جبر اموى‏ شب حسينى‏ حيات حسينى‏ مديريت حسينى‏ نمونه‏هايى درباره اين‏كه: حيات چيست؟ نعمت‏شناسى حسينى‏ عاشوراى حسينى‏ ارزش‏هاى حسينى‏ تعهد حسينى‏ مكتب حسينى‏ پاداش حسينى‏ علم حسينى‏ احساسات برين حسينى‏ هيهات مناالذله‏ چهره حسينى‏ برادرى و برابرى حسينى‏ تشيع حسينى‏ حقيقت حسينى‏ كرامت حسينى‏ فلسفه حسينى‏ راز و نياز حسينى‏ آزادى حسينى‏ شهادت حسينى‏ عظمت حسينى‏ شكوفايى حسينى‏.

  • جزئیات کتاب
    • علامه محمد تقی جعفری رحمه الله علیه
  • نظرات