الخصال

الخصال

الخصال مشخصات کتاب: سرشناسه : ابن بابویه، محمدبن علی، 381 – 311ق 0 عنوان قراردادی : [الخصال. فارسی] عنوان و نام پدیدآور : الخصال / تالیف ابی جعفر محمدبن علی بن الحسین بن بابویه القمی؛ با مقدمه و ترجمه و تصحیح احمد فهری زنجانی مشخصات نشر : [تهران]: علمیه اسلامیه، [1363؟]. مشخصات ظاهری : 2 […]

 • ابن بابویه، محمدبن علی
 • 1363
 • تهران
الخصال
Rate this post
الخصال
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  الخصال مشخصات کتاب: سرشناسه : ابن بابویه، محمدبن علی، 381 - 311ق 0 عنوان قراردادی : [الخصال. فارسی] عنوان و نام پدیدآور : الخصال / تالیف ابی جعفر محمدبن علی بن الحسین بن بابویه القمی؛ با مقدمه و ترجمه و تصحیح احمد فهری زنجانی مشخصات نشر : [تهران]: علمیه اسلامیه، [1363؟]. مشخصات ظاهری : 2 ج در یک مجلد شابک : 800ریال یادداشت : فارسی - عربی یادداشت : چاپ؟: 13؛ 500 ریال یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس موضوع : احادیث اخلاقی موضوع : اخلاق اسلامی موضوع : احادیث شیعه شناسه افزوده : فهری زنجانی، احمد، 1301 - ، مترجم و مصحح رده بندی کنگره : BP248/الف 2خ 6041 1363 رده بندی دیویی : 297/61 شماره کتابشناسی ملی : م 63-64 عناوین اصلی کتاب شامل: جلد اول ؛ جلد دوّم درصورتمایل شما می توانید فایل هرجلدرابه صورت جداگانه دریاافت نماید

 • جزئیات کتاب
  • ابن بابویه، محمدبن علی
  • 1363
  • تهران
 • نظرات