click on book to show pdf

افرینش وجود و زمان

نویسنده در این مجموعه مقالات، به اعتقادات بنیادین صوفیانه در زمینه‌ی عرفان و الهیات می‌پردازد و آن‌ها را با مفاهیم بودایی و دانته‌ای مقایسه می‌کند و در این میان در باب مفاهیمی چون وحدت وجود و تناقض نور و تاریکی توضیح می‌دهد.

 • ت‍وش‍ی‍ه‍ی‍ک‍و ای‍زوت‍س‍و
 • یک
 • م‍ه‍دی س‍ررش‍ت‍ه‌داری‌
افرینش وجود و زمان
Rate this post
افرینش وجود و زمان
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  نویسنده در این مجموعه مقالات، به اعتقادات بنیادین صوفیانه در زمینه‌ی عرفان و الهیات می‌پردازد و آن‌ها را با مفاهیم بودایی و دانته‌ای مقایسه می‌کند و در این میان در باب مفاهیمی چون وحدت وجود و تناقض نور و تاریکی توضیح می‌دهد.

 • جزئیات کتاب
  • ت‍وش‍ی‍ه‍ی‍ک‍و ای‍زوت‍س‍و
  • یک
  • م‍ه‍دی س‍ررش‍ت‍ه‌داری‌
  • م‍ه‍ران‍دی‍ش‌
  • 1383
  • اول
  • قم
 • نظرات