click on book to show pdf

اسرار فدک‏

پیشگفتار اشاره بسم اللَّه الرحمن الرحیم از روزی که سرزمین فدک با نام فاطمه علیهاالسلام ارتباط یافته ارزش اعتقادی بخود گرفته است. از آن روز دیگر فدک یک ماجرای تاریخی پایان یافته نیست. آنگاه که فدک به امر خاص خداوند به فاطمه علیهاالسلام اعطا شد، دوست و دشمن فاطمه علیهاالسلام معرفی شدند. از آن پس […]

اسرار فدک‏
Rate this post
اسرار فدک‏
  • آنچه در این کتاب میخوانید

    پیشگفتار اشاره بسم اللَّه الرحمن الرحیم از روزی که سرزمین فدک با نام فاطمه علیهاالسلام ارتباط یافته ارزش اعتقادی بخود گرفته است. از آن روز دیگر فدک یک ماجرای تاریخی پایان یافته نیست. آنگاه که فدک به امر خاص خداوند به فاطمه علیهاالسلام اعطا شد، دوست و دشمن فاطمه علیهاالسلام معرفی شدند. از آن پس فدک چراغی شد که هرگز خاموش نشده و نخواهد شد، و غصب آن مسئله‏ای است عظیم که تا ابد کسی نمی‏تواند آن را کوچک تلقی کند.

  • جزئیات کتاب
  • نظرات