islamic-sources

  1. صفحه اصلی

  2. کتاب

  3. ارشادالقلوب ديلمى

  ارشادالقلوب ديلمى

  ارشادالقلوب ديلمى

  • ابى محمد حسن ديلمى
  دانلود

   Download

  ارشادالقلوب ديلمى
  Rate this post
  توضیحات مشخصات نظر

  ترجمه ارشادالقلوب ديلمى

  ابى محمد حسن ديلمى

  ( مترجم : سيد عباس طباطبائى )

  موعظه هاى قرآنى
  باب اول : در ثواب موعظه و نصیحت پذیرى
  باب دوم : در زهد در دنیا
  باب سوم : در مذمت دنیا
  باب چهارم : در ترک دنیا
  بـاب پـنـجـم : در تـرسـانـیـدن بـنـدگـان به وسیله کتابخدا
  باب ششم : در بر حذر داشتن از عقوبت گناهان در دنیا
  باب هفتم : در کوتاه کردن آرزوها
  بـــاب هـشـتـم : در کـوتـاهـى عـمـرهـا و به سرعت گذشتن و مغرورنشدن به آن
  باب نهم : در مرض و دردها و مصلحت آنها
  باب دهم : در ثواب عیادت مریض
  باب یازدهم : در توبه و شرایط آن
  باب دوازدهم : در ذکر مرگ و پندهاى آن
  باب سیزدهم : در مبادرت به عمل
  باب چهاردهم : در حال مؤ من در هنگام مرگ
  باب پانزدهم : در پند و موعظه
  باب شانزدهم : در شرائط قیامت و هولها و وحشتهاى آن
  باب هفدهم : در عقاب زنا و ربا
  باب هجدهم : در وصیت لقمان به فرزندش
  باب نوزدهم : در قرائت قرآن مجید

  • ابى محمد حسن ديلمى