ارشادالقلوب ديلمى

ارشادالقلوب ديلمى

ترجمه ارشادالقلوب ديلمى ابى محمد حسن ديلمى ( مترجم : سيد عباس طباطبائى ) موعظه هاى قرآنى باب اول : در ثواب موعظه و نصیحت پذیرى باب دوم : در زهد در دنیا باب سوم : در مذمت دنیا باب چهارم : در ترک دنیا بـاب پـنـجـم : در تـرسـانـیـدن بـنـدگـان به وسیله کتابخدا باب […]

  • ابى محمد حسن ديلمى
ارشادالقلوب ديلمى
Rate this post
  • آنچه در این کتاب میخوانید

    ترجمه ارشادالقلوب ديلمى ابى محمد حسن ديلمى ( مترجم : سيد عباس طباطبائى ) موعظه هاى قرآنى باب اول : در ثواب موعظه و نصیحت پذیرى باب دوم : در زهد در دنیا باب سوم : در مذمت دنیا باب چهارم : در ترک دنیا بـاب پـنـجـم : در تـرسـانـیـدن بـنـدگـان به وسیله کتابخدا باب ششم : در بر حذر داشتن از عقوبت گناهان در دنیا باب هفتم : در کوتاه کردن آرزوها بـــاب هـشـتـم : در کـوتـاهـى عـمـرهـا و به سرعت گذشتن و مغرورنشدن به آن باب نهم : در مرض و دردها و مصلحت آنها باب دهم : در ثواب عیادت مریض باب یازدهم : در توبه و شرایط آن باب دوازدهم : در ذکر مرگ و پندهاى آن باب سیزدهم : در مبادرت به عمل باب چهاردهم : در حال مؤ من در هنگام مرگ باب پانزدهم : در پند و موعظه باب شانزدهم : در شرائط قیامت و هولها و وحشتهاى آن باب هفدهم : در عقاب زنا و ربا باب هجدهم : در وصیت لقمان به فرزندش باب نوزدهم : در قرائت قرآن مجید

  • جزئیات کتاب
    • ابى محمد حسن ديلمى
  • نظرات