islamic-sources

  1. صفحه اصلی

  2. کتاب

  3. ارتباط نیکو زیر یک سقف

  ارتباط نیکو زیر یک سقف

  ارتباط-نیکو-زیر-یک-سقف

  • علی نقی فقیهی
  • یک
  • آستان قدس رضوی
  دانلود

   Download

  ارتباط نیکو زیر یک سقف
  3.3 (65.83%) 24 votes
  توضیحات مشخصات نظر

  این نوشتار را برای پاسخگویی به دغدغه های زیر سامان داد هایم:
  ؟ رابطۀ سالم زن و شوهری چیست و چگونه از رابطۀ ناسالم متمایز م یشود؟
  ؟ ارتباط نیکوی کلامی چه نشان هها و راهکارهای کاربردی دارد؟
  ؟ بین خود و همسرمان، چگونه ارتباط نیکوی غیرکلامی برقرار سازیم و آ نرا عمق ببخشیم؟

  • علی نقی فقیهی
  • یک
  • آستان قدس رضوی
  • 1389
  • اول
  • مشهد