click on book to show pdf

احکام ( روزه)

در این نوشتار تاش کرد ه ایم علاوه بر دادن اطلاعات و محتوای غنی، پاسخی مناسب با محتوایی یکسان در اختیار استادان قرار دهیم تا از تعدد جواب و تشویش خاطر مراجعان وسؤال کنندگان جلوگیری شود. تلخیص کتاب های تخصصی موجود در این حوزه و جمع بندی جواب ها و بی نیازکردن استادان از رجوع […]

 • حجج اسلام حسین خادم الخمسه، محمد نخعی و سیدمحمد ضیایی
 • یک
 • آستان قدس رضوی
احکام ( روزه)
2.4 (48.57%) 42 vote[s]
احکام ( روزه)
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  در این نوشتار تاش کرد ه ایم علاوه بر دادن اطلاعات و محتوای غنی، پاسخی مناسب با محتوایی یکسان در اختیار استادان قرار دهیم تا از تعدد جواب و تشویش خاطر مراجعان وسؤال کنندگان جلوگیری شود. تلخیص کتاب های تخصصی موجود در این حوزه و جمع بندی جواب ها و بی نیازکردن استادان از رجوع به منابع پرشمار در هنگام پاسخگویی، از اهداف اصلی تهیه و تنظیم این قبیل نوشتارهاست. برای رسیدن به این مهم،کارگروهی از استادان و کارشناسان فرهیختۀ این اداره موضوع پیشنهادی را موشکافانه بررسی می کنند و محصول تاش خویش را به داوری و نظارت هیئ تعلمی م یگذارند.این مجموعه کتاب ها در چهار دستۀ موضوعی تدوین و ارائه می شود: رهیافت احکام، رهیافت اعتقادی، رهیافت تربیتی ورهیافت ترکیبی مرکب از هر سه موضوع.بی شک بررسی دقیق و نگاه نقادانۀ شمافرهیختۀ گران قدر، ما را درجهت بهبود این مجموعه یاری خواهد کرد. مجموعۀ پیش رو با عنوان «احکام روزه ،»در قالب رهیافت احکام تقدیم می شود. این نسخه، ویرایش دوم کتابی با همین عنوان ازمجموعۀ رهیافت است. مستنداتی که در این کتاب از آن ها استفاده شده و استادان را از مراجعه به آ نها ب ینیاز کرده است، عبارت اند از: العروهالوثقی، تحریر الوسیله، منهاج الصالحین،توضیح المسائل و استفتائات مراجع عظام تقلید: حضرت امام ره، رهبر معظم انقلاب، آیت الله خویی، آیت الله گلپایگانی، آیت الله اراکی، آیت ا لله تبریزی، آیت ا لله فاضل، آیت الله بهجت، آیت ا لله صافی، آیت ا لله مکارم، آیت ا لله سیستانی، آیت ا لله وحید، آیت ا لله نوری همدانی و آیت ا لله شبیری زنجانی. تمامی استفتائات از کتا بها یا سایت های معتبر مراجع عظام استفاده شده است. درصورت نیاز به استفتای جدید نیز هیئت علمی این استفتا را انجام داده و استفتائات یادشده، در این واحد موجود است.تدوین این کتاب توسط استادان و اعضای هیئت علمی اداره پاسخگویی به سؤالات دینی،است.

 • جزئیات کتاب
  • حجج اسلام حسین خادم الخمسه، محمد نخعی و سیدمحمد ضیایی
  • یک
  • آستان قدس رضوی
  • 1394
  • سوم
  • مشهد
 • نظرات