click on book to show pdf

احادیث ساختگی

در برخی از کتابهای اهل سنت روایتهایی در مناقب خلفای سه گانه آمده است. نکتۀ جالب توجه در این روایات اینکه این اسامی، به ترتیب (ابوبکر، عمر و عثمان) در این روایات ذکر شده اند. آیت الله سید علی حسینی میلانی در کتاب احادیث ساختگی، با بررسی این روایات نشان داده است که بسیاری از […]

 • آیت الله سید علی حسینی میلانی
 • یک
 • مركز حقايق اسلامى
Rate this post
احادیث ساختگی
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  در برخی از کتابهای اهل سنت روایتهایی در مناقب خلفای سه گانه آمده است. نکتۀ جالب توجه در این روایات اینکه این اسامی، به ترتیب (ابوبکر، عمر و عثمان) در این روایات ذکر شده اند. آیت الله سید علی حسینی میلانی در کتاب احادیث ساختگی، با بررسی این روایات نشان داده است که بسیاری از روایات اینچنینی جعلی و ساختگی هستند. وی در کتاب خویش این روایات را بررسی کرده است: رسول خدا صلی الله علیه وآله به سه خليفه مژدۀ بهشت داده است. روایتی که بیان می کند رسول خدا صلی الله علیه وآله بعد از آمدن ابوبکر و عمر، لباس خود را برای ديدار با عثمان در خانه ش مرتب ساخت و ... روایتی که بیان می کند كوه حرا حرکت کرد و روی آن سه خلیفه بودند و ... سخنى از پيامبر در هنگام بيمارى که از میان صحابه تنها عثمان را خواسته و با او عهدی کرده است که عثمان بدان  عهد صبر کرده است؛ فضایل ناشناخته ای که در حدیث معاذ بن جبل به ابوبکر و عثمان نسبت داده شده است؛ روایتی که بیان می کند در هنگام اقدام برای ساخت مسجدی پیامبر گفت ابوبکر، عمر و عثمان جانشینان من هستند. روایتی که بیان می کند رسول خدا صلی الله علیه وآله در رؤیا دیده است که ابوبکر، عمر و عثمان بدو آویخته شده اند. روایتی که بیان می کند خلفا هم سنگان امّت هستند؛ روایتی که بیان می کند خدا به رسولش فرمان داده است چهار نفر را دوست داشته باشد:ابوبکر، عمر، عثمان و علی علیه السلام. روایتی که از نوشتاری روی برگ های درخت بهشتی خبر می دهد که نام خلفا بر آن نقش بسته است. نویسنده با بررسی اسناد و طرق این حدیث ساختگی و جعلی بودن این روایات را نشان داده است. همچنین به کتابهایی از اهل سنت اشاره کرده است که ساختگی بودن برخی از این روایات را یادآور شده اند. شایان ذکر است که بسیاری از این روایات در کتابهای صحیح مسلم  و بخاری نقل نشده اند اگرچه در این دو کتاب هم روایات ساختگی بسیاری وجود دارند.

 • جزئیات کتاب
  • آیت الله سید علی حسینی میلانی
  • یک
  • مركز حقايق اسلامى
  • 1390
  • سوم
  • قم
 • نظرات