خشت اول شماره۴

خشت اول شماره۴

خشت اول صاحب امتیاز  معاونت پژوهشی حوزه علمیّه قم ۳۷۱۸۵- قم – صندوق پُستی ۳۳۶۱ تلفن:۰۲۵۱-۲۹۲۷۷۵۱ – ۲ Email:[email protected] اگر با عنوان بالا مشکل دارید، به گیرنده های خود دست نزنید؛ مشکل از ما است! می پرسید: خلاصه را به جناب درازگوش اضاف هکنیم یا » گوش « این نکنیم؟ می گوییم: نیازی به تحقیقات […]

 • معاونت پژوهشي حوزة علميّة قم
 • قم
Rate this post
خشت اول شماره۴
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  خشت اول صاحب امتیاز  معاونت پژوهشی حوزه علمیّه قم ۳۷۱۸۵- قم – صندوق پُستی ۳۳۶۱ تلفن:۰۲۵۱-۲۹۲۷۷۵۱ – ۲ Email:[email protected] اگر با عنوان بالا مشکل دارید، به گیرنده های خود دست نزنید؛ مشکل از ما است! می پرسید: خلاصه را به جناب درازگوش اضاف هکنیم یا » گوش « این نکنیم؟ می گوییم: نیازی به تحقیقات […]", "articleBody": "خشت اول صاحب امتیاز  معاونت پژوهشی حوزه علمیّه قم ۳۷۱۸۵- قم - صندوق پُستی ۳۳۶۱ تلفن:۰۲۵۱-۲۹۲۷۷۵۱ - ۲ Email:[email protected] اگر با عنوان بالا مشکل دارید، به گیرنده های خود دست نزنید؛ مشکل از ما است! می پرسید: خلاصه را به جناب درازگوش اضاف هکنیم یا » گوش « این نکنیم؟ می گوییم: نیازی به تحقیقات مفصّل نیست و کسی هم این مشکل را برای را هاندازی مرکز یا مؤسّسه یا پژوهشکده جدیدی بهان هنکند! چون ما پاسخش را در آستین داریم: هر دو ممکن است و هر دو م یتواند درست باشد. ظاهراً اوّلین بار کرده است: » واقع « را » ممکن « مولوی، این گوشِ خر بفروش و دیگر گوشْ خر این معانی را نیابد گوشِ خر بنابراین مشکل در نوع رابطه میان گوش و خر نیست؛ بلکه مسئله این است که گوش هم انواعی دارد و ما شاید با همه انواع و اقسام این عضوِ گوشه گیر آشنا نباشیم. همه اینها مقدّمه بود تا در کنیم.  

 • جزئیات کتاب
  • معاونت پژوهشي حوزة علميّة قم
  • قم
 • نظرات