خشت اول شماره ۱۳

خشت اول شماره ۱۳

خشت اول صاحب امتیاز  معاونت پژوهشی حوزه علمیّه قم ۳۷۱۸۵- قم – صندوق پُستی ۳۳۶۱ تلفن:۰۲۵۱-۲۹۲۷۷۵۱ – ۲ Email:[email protected] عریف خلّاقیّت۱ و نوآوری ۲ اگر چه واژه های خلّاقیّت و نوآوری، به یک معنا و به طور مترادف، به کار م یروند؛ امّا اغلب محقّقان معتقدند که دو اصطلاح نوآوری و خلّاقیّت، دارای معانی و […]

 • معاونت پژوهشی حوزه علمیّه قم
 • قم
Rate this post
خشت اول شماره ۱۳
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  خشت اول صاحب امتیاز  معاونت پژوهشی حوزه علمیّه قم ۳۷۱۸۵- قم – صندوق پُستی ۳۳۶۱ تلفن:۰۲۵۱-۲۹۲۷۷۵۱ – ۲ Email:[email protected] عریف خلّاقیّت۱ و نوآوری ۲ اگر چه واژه های خلّاقیّت و نوآوری، به یک معنا و به طور مترادف، به کار م یروند؛ امّا اغلب محقّقان معتقدند که دو اصطلاح نوآوری و خلّاقیّت، دارای معانی و […]", "articleBody": "خشت اول صاحب امتیاز  معاونت پژوهشی حوزه علمیّه قم ۳۷۱۸۵- قم - صندوق پُستی ۳۳۶۱ تلفن:۰۲۵۱-۲۹۲۷۷۵۱ - ۲ Email:[email protected] عریف خلّاقیّت۱ و نوآوری ۲ اگر چه واژه های خلّاقیّت و نوآوری، به یک معنا و به طور مترادف، به کار م یروند؛ امّا اغلب محقّقان معتقدند که دو اصطلاح نوآوری و خلّاقیّت، دارای معانی و تعاریف جداگانه ای هستند. خلّاقیّت، عبارت است از ب هکارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر، مفهوم یا نظریّۀ جدید؛ و نوآوری، عبارت است از تبدیل آن فکرها به عمل. ۳  

 • جزئیات کتاب
  • معاونت پژوهشی حوزه علمیّه قم
  • قم
 • نظرات