ماهنامه پرسمان شماره ۲۷، آذر ۱۳۸۳

ماهنامه پرسمان شماره ۲۷، آذر ۱۳۸۳

ماهنامه پرسمان سال سوم، شماره ۲۷، آذر ۱۳۸۳ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات راهبردی […]

 • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
 • محمد علی لیالی
 • قم
Rate this post
ماهنامه پرسمان شماره ۲۷، آذر ۱۳۸۳
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ماهنامه پرسمان سال سوم، شماره ۲۷، آذر ۱۳۸۳ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات راهبردی […]", "articleBody": "ماهنامه پرسمان سال سوم، شماره ۲۷، آذر ۱۳۸۳ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات راهبردی صندوق پستی: قم، ۴۱۳-۳۷۱۸۵ پیامک: ۳۰۰۰۱۶۱۹۲۰ دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/porseman سایت اختصاصی: www.porseman.net نشانی الکترونیک: porsemanmagazinegmail.com فهرست مطالب: فقیر نیستی ص ۱ خط ها کمرنگ می شوند ص ۱ چه خوش بود که به یک کرشمه دو کار ص ۲ دل های سنگی ، دل های نرم ص ۳ خشونت علیه زنان در فرانسه ص ۴ استاد می خواهد ص ۶ خدا - فراموشی ص ۷ مشرق دیدگانم ص ۸ ملاقات با آقا ، از خیال تا واقعیت ص ۸ از هر طرف که رفتم ص ۱۰ چه خبر ؟ ص ۱۱ پاتو از رو مخم بدار ! ص ۱۲ ما موفق بوده ایم ! ص ۱۳ ترم اول ، ترم دوم ، ترم سوم و ... ص ۱۶ دانشجو مغز متفکر این مملکت است ! ص ۱۷ علم بهتر است یا جنایت ؟ ص ۱۸ بدون بازگشت ص ۲۲ Format بدون بازگشت ص ۲۲ آتش و پنبه ص ۲۴ کوچه ص ۲۴ فعالیت های فوق برنامه در دوران دانشجویی ص ۲۶ بازم می گم چشم ! ص ۲۸ جدول ص ۲۹ نامه ها ص ۳۰ پرت و پلا ص ۳۲ ویلفرد مادلونگ ، رویش اندیشه و نگارش حقیقت ص ۳۳ احضار روح ص ۳۴ پرسش کوتاه ، پاسخ کوتاه ص ۳۵ بیومتریک ، عبور بدون رمز ص ۳۶ پس از ازدواج ایمانم کاسته شد ص ۳۸ چه بخوانیم ص ۳۸

 • جزئیات کتاب
  • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
  • محمد علی لیالی
  • قم
  • www.porseman.net
 • نظرات