ماهنامه مبلغان شماره۲۱مهر۱۳۸۰

ماهنامه مبلغان شماره۲۱مهر۱۳۸۰

ماهنامه مبلغان مهر ۱۳۸۰ – شماره ۲۱ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: علوم انسانی زبان: فارسی شمارگان: ۶۰۰۰ نسخه صاحب امتیاز: معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه های علمیه مدیر مسئول: محمد حسن نبوی سردبیر: محمدعلی قربانی مدیر اجرایی: مجید خلیلی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۳۱۹۰ (۰۲۵)نمابر: ۳۲۹۱۴۴۶۶ (۰۲۵) نشانی: قم، ۴۵ متری صدوق، ۲۰ متری فجر، […]

 • معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه های علمیه
 • محمد حسن نبوی
 • محمدعلی قربانی
Rate this post
ماهنامه مبلغان شماره۲۱مهر۱۳۸۰
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ماهنامه مبلغان مهر ۱۳۸۰ – شماره ۲۱ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: علوم انسانی زبان: فارسی شمارگان: ۶۰۰۰ نسخه صاحب امتیاز: معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه های علمیه مدیر مسئول: محمد حسن نبوی سردبیر: محمدعلی قربانی مدیر اجرایی: مجید خلیلی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۳۱۹۰ (۰۲۵)نمابر: ۳۲۹۱۴۴۶۶ (۰۲۵) نشانی: قم، ۴۵ متری صدوق، ۲۰ متری فجر، […]", "articleBody": "ماهنامه مبلغان مهر ۱۳۸۰ - شماره ۲۱ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: علوم انسانی زبان: فارسی شمارگان: ۶۰۰۰ نسخه صاحب امتیاز: معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه های علمیه مدیر مسئول: محمد حسن نبوی سردبیر: محمدعلی قربانی مدیر اجرایی: مجید خلیلی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۳۱۹۰ (۰۲۵)نمابر: ۳۲۹۱۴۴۶۶ (۰۲۵) نشانی: قم، ۴۵ متری صدوق، ۲۰ متری فجر، خایابان دانش، مرکز آموزشهای تخصصی تبلیغ، دفتر مجله مبلغان صندوق پستی: قم، ۸۶۸-۳۷۱۸۵ مطالب این شماره: سوء استفاده از عالمان دیننویسنده: مهدی پور،محمود؛ (۷ صفحه - از ۳ تا ۹) هزینه های امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امیرمؤمنان (ع)نویسنده: عابدی،محمد؛ (۱۰ صفحه - از ۱۰ تا ۱۹) محل دفن حضرت زینب (ع)مصاحبه شونده: پیشوایی،مهدی؛ (۱۳ صفحه - از ۲۰ تا ۳۲) محورهای پژوهشی و تبلیغی رجب ۱۴۲۲ ه. قمعرف: ماندگار،محمد مهدی؛ (۹ صفحه - از ۳۳ تا ۴۱) ویژگی های شخصیتی مبلغان دینیسخنران: خاتمی،سید احمد؛ (۱۰ صفحه - از ۴۲ تا ۵۱) دو عامل ارزنده در تربیتی سازنده (۱)نویسنده: اقلیدی نژاد،علی؛ (۸ صفحه - از ۵۲ تا ۵۹) مبلغان و پدیده کم حجابی (۳)نویسنده: غلامی،یوسف؛ (۴ صفحه - از ۶۰ تا ۶۳) جلوه هایی از هجرت های علماء (۴)نویسنده: مرکز آموزش های تخصصی تبلیغ؛ (۳ صفحه - از ۶۴ تا ۶۶) قرائت های مختلف از دینسخنران: واعظی،احمد؛ (۱۲ صفحه - از ۶۷ تا ۷۸) نگرشی بر طرح استقرار روحانیون در مناطق محروم کشورمصاحبه شونده: موسی پور؛ (۴ صفحه - از ۷۹ تا ۸۲) یک کتاب در یک مقاله: قرآن و تبلیغمعرف: قرائتی،محسن؛ (۱۲ صفحه - از ۸۳ تا ۹۴) اطلاعات و اخبار(۱۰ صفحه - از ۹۵ تا ۱۰۴) خاطرات و تجارب تبلیغی(۳ صفحه - از ۱۰۵ تا ۱۰۷)

 • جزئیات کتاب
  • معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه های علمیه
  • محمد حسن نبوی
  • محمدعلی قربانی
  • قم
 • نظرات