ماهنامه امتداد آذر۱۳۸۴پیش شماره۱

ماهنامه امتداد آذر۱۳۸۴پیش شماره۱

ماهنامه امتداد آذر ۱۳۸۴ ، پیش شماره۱ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: دفاع مقدس زبان: فارسی صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق مدیر مسئول: جواد پاسبانیان سردبیر: رضا مصطفوی مدیر داخلی: قاسم باباجانی محل انتشار: قم تلفن: (پنج خط) ۳۲۹۲۱۳۵۷ (۰۲۵) صندوق پستی: قم، ۱۳۵۷-۳۷۱۹۵ پیامک: ۳۰۰۰۱۳۵۷ دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/emtedad سایت اختصاصی: www.emtedad.ir نشانی الکترونیک: […]

 • موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق
 • جواد پاسبانیان
 • رضا مصطفوی
Rate this post
ماهنامه امتداد آذر۱۳۸۴پیش شماره۱
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ماهنامه امتداد آذر ۱۳۸۴ ، پیش شماره۱ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: دفاع مقدس زبان: فارسی صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق مدیر مسئول: جواد پاسبانیان سردبیر: رضا مصطفوی مدیر داخلی: قاسم باباجانی محل انتشار: قم تلفن: (پنج خط) ۳۲۹۲۱۳۵۷ (۰۲۵) صندوق پستی: قم، ۱۳۵۷-۳۷۱۹۵ پیامک: ۳۰۰۰۱۳۵۷ دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/emtedad سایت اختصاصی: www.emtedad.ir نشانی الکترونیک: […]", "articleBody": "ماهنامه امتداد آذر ۱۳۸۴ ، پیش شماره۱ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: دفاع مقدس زبان: فارسی صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق مدیر مسئول: جواد پاسبانیان سردبیر: رضا مصطفوی مدیر داخلی: قاسم باباجانی محل انتشار: قم تلفن: (پنج خط) ۳۲۹۲۱۳۵۷ (۰۲۵) صندوق پستی: قم، ۱۳۵۷-۳۷۱۹۵ پیامک: ۳۰۰۰۱۳۵۷ دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/emtedad سایت اختصاصی: www.emtedad.ir نشانی الکترونیک: infoemtedad.ir فهرست مطالب: دست نوشته ای از شهید دکتر چمران خدا بود و دیگر هیچ نبود از تهران تا ملکوت به دنبال گمشده /حرفهای شما در اولین ارتباط با ما نبرد نا برابر شاید اگر جای شما بودم، مشترک این نشریه نمی شدم...

 • جزئیات کتاب
  • موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق
  • جواد پاسبانیان
  • رضا مصطفوی
  • قم
 • نظرات