فصلنامه محدث   شماره۱۴دی۱۳۸۶

فصلنامه محدث شماره۱۴دی۱۳۸۶

فصلنامه محدث   سال دوم، شماره ۱۴، دی ۱۳۸۶ دوره انتشار: فصلنامه موضوع: اطلاع رسانی و خبری زبان: فارسی شروع انتشار: ۱۳۸۵ صاحب امتیاز: موسسه علمی – فرهنگی دارالحدیث مدیر مسئول: محمد تقی سبحانی نیا سردبیر: مهدی عباسی محل انتشار: قم تلفن: ۳۷۱۷۶۲۰۸ (۰۲۵) نمابر: ۳۷۷۸۵۰۵۰ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار پانزده خرداد، شهرک جهاد ، […]

 • موسسه علمی – فرهنگی دارالحدیث
 • محمد تقی سبحانی نیا
 • مهدی عباسی
Rate this post
فصلنامه محدث   شماره۱۴دی۱۳۸۶
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  فصلنامه محدث   سال دوم، شماره ۱۴، دی ۱۳۸۶ دوره انتشار: فصلنامه موضوع: اطلاع رسانی و خبری زبان: فارسی شروع انتشار: ۱۳۸۵ صاحب امتیاز: موسسه علمی – فرهنگی دارالحدیث مدیر مسئول: محمد تقی سبحانی نیا سردبیر: مهدی عباسی محل انتشار: قم تلفن: ۳۷۱۷۶۲۰۸ (۰۲۵) نمابر: ۳۷۷۸۵۰۵۰ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار پانزده خرداد، شهرک جهاد ، […]", "articleBody": "فصلنامه محدث   سال دوم، شماره ۱۴، دی ۱۳۸۶ دوره انتشار: فصلنامه موضوع: اطلاع رسانی و خبری زبان: فارسی شروع انتشار: ۱۳۸۵ صاحب امتیاز: موسسه علمی – فرهنگی دارالحدیث مدیر مسئول: محمد تقی سبحانی نیا سردبیر: مهدی عباسی محل انتشار: قم تلفن: ۳۷۱۷۶۲۰۸ (۰۲۵) نمابر: ۳۷۷۸۵۰۵۰ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار پانزده خرداد، شهرک جهاد ، موسسه علمی – فرهنگی دارالحدیث ، نشریه محدث صندوق پستی: قم، ۴۱۵۶-۳۷۱۸۵ سایت اختصاصی: www.darolhadith.org نشانی الکترونیک: [email protected] فهرست مطالب: پرونده ویژه : دارالحدیث های ایران و مغرب ص ۲ سفارت مغرب ، آماده تسهیل روابط علمی دارالحدیث هاست ص ۳ اولویت های روابط علمی میان موسسات دینی ایران و مغرب ص ۴ مساجد ، نخستین مراکز آموزشی مسلمانان بوده اند ص ۵ پژوهشکده علوم و معارف حدیث تحقیق الکافی در مراحل نهایی است ص ۸ آرای نو در دانش رجال ص ۹ مبانی و دامنه حجیت احادیث تفسیری ص ۱۵ تاسیس کانون ترجمه متون دینی ، از فعایت های موازی جلوگیری می کند ص ۲۱ نگاهی به ترجمه های فارسی گروه ترجمه پژوهشکده علوم و معارف حدیث ص ۲۳ پیشخان فرهنگ ص ۲۹ دانشکده علوم حدیث (ری ، قم ، مجازی) اهدای کتب شخصی مرحوم دوانی به دانشکده علوم حدیث ص ۳۱ معاونت فرهنگی و ارتباطات موسسه سال نامه های حدیثی ۱۳۸۷ منتشر شد ص ۳۲ انسجام اسلامی از راه ارتباطات علمی ص ۳۳ گامی به سوی نور ص ۳۴ کتاب نامه روایی ص ۳۷ پایان نامه های روایی ص ۳۹ کنگره ها ثقه الاسلام کلینی ص ۴۱

 • جزئیات کتاب
  • موسسه علمی – فرهنگی دارالحدیث
  • محمد تقی سبحانی نیا
  • مهدی عباسی
  • قم
  • www.darolhadith.org
 • نظرات