فصلنامه محدث   شماره۱۲-۱۳آبان وآذر۱۳۸۶

فصلنامه محدث شماره۱۲-۱۳آبان وآذر۱۳۸۶

فصلنامه محدث   سال دوم، شماره ۱۲-۱۳، آبان و آذر ۱۳۸۶ دوره انتشار: فصلنامه موضوع: اطلاع رسانی و خبری زبان: فارسی شروع انتشار: ۱۳۸۵ صاحب امتیاز: موسسه علمی – فرهنگی دارالحدیث مدیر مسئول: محمد تقی سبحانی نیا سردبیر: مهدی عباسی محل انتشار: قم تلفن: ۳۷۱۷۶۲۰۸ (۰۲۵) نمابر: ۳۷۷۸۵۰۵۰ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار پانزده خرداد، شهرک […]

 • موسسه علمی – فرهنگی دارالحدیث
 • محمد تقی سبحانی نیا
 • مهدی عباسی
Rate this post
فصلنامه محدث   شماره۱۲-۱۳آبان وآذر۱۳۸۶
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  فصلنامه محدث   سال دوم، شماره ۱۲-۱۳، آبان و آذر ۱۳۸۶ دوره انتشار: فصلنامه موضوع: اطلاع رسانی و خبری زبان: فارسی شروع انتشار: ۱۳۸۵ صاحب امتیاز: موسسه علمی – فرهنگی دارالحدیث مدیر مسئول: محمد تقی سبحانی نیا سردبیر: مهدی عباسی محل انتشار: قم تلفن: ۳۷۱۷۶۲۰۸ (۰۲۵) نمابر: ۳۷۷۸۵۰۵۰ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار پانزده خرداد، شهرک […]", "articleBody": "فصلنامه محدث   سال دوم، شماره ۱۲-۱۳، آبان و آذر ۱۳۸۶ دوره انتشار: فصلنامه موضوع: اطلاع رسانی و خبری زبان: فارسی شروع انتشار: ۱۳۸۵ صاحب امتیاز: موسسه علمی – فرهنگی دارالحدیث مدیر مسئول: محمد تقی سبحانی نیا سردبیر: مهدی عباسی محل انتشار: قم تلفن: ۳۷۱۷۶۲۰۸ (۰۲۵) نمابر: ۳۷۷۸۵۰۵۰ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار پانزده خرداد، شهرک جهاد ، موسسه علمی – فرهنگی دارالحدیث ، نشریه محدث صندوق پستی: قم، ۴۱۵۶-۳۷۱۸۵ سایت اختصاصی: www.darolhadith.org نشانی الکترونیک: [email protected] فهرست مطالب: ترجمه ، مکمل تدوین متون دینی است ص ۱ دغدغه های ترجمه متون دینی ( گزارش همایش ترجمه متون دینی و گفتگوی ویژه ) ص ۳ ترجمه متون دینی ؛ کارکردها ، کاستی ها ص ۵ آسیب شناسی ترجمه دینی ( سخنان استاد احمد شهدادی در همایش ترجمه متون دینی ) ص ۹ آیین نامه ترجمه ، تنگنا نمی آورد ص ۱۱ گزارش سالیانه گروه ترجمه و تدوین در سال ۱۳۸۶ ص ۱۷ دیدگاه / ضعف اصلی مطالعات تاریخی ، نبود روش شناسی دقیق است ص ۱۹ پیشخان فرهنگ ص ۲۴ دانشکده علوم حدیث ( ری / قم / مجازی ) همایش شیخ بهایی ، عناوین مقالات رسیده ص ۲۶ پزوهش در کدام موضوع ص ۲۸ تازه های حدیث نت ص ۲۹ کتاب خانه تخصصی حدیث ، آمار گردش کتاب ۸۵ - ۸۶ ص ۳۱ گامی به سوی نور ( نمونه پرسش و پاسخ های واحد پاسخگویی ) ص ۳۹ کتاب نامه روایی ( تازه های کتاب خانه تخصصی حدیث ) ص ۴۱ پایان نامه های روایی ( تازه های پایان نامه های حدیثی ) ص ۴۳ پایگاه اینترنتی کنگره بین المللی کلینی ( گفتگو با مدیر پایگاه ) ص ۴۵ ظهور امام زمان ، مبتنی بر زمینه سازی فرهنگی است ص ۴۷ مجموعه آثار در باره حضرت عبدالعظیم در پایگاه آستان ص ۴۸ کارمند نمونه در آستان و دانشکده ص ۴۹ نجوم در مکتب اهل بیت ص ۵۰ محدث از نگاه دیگران ص ۵۱

 • جزئیات کتاب
  • موسسه علمی – فرهنگی دارالحدیث
  • محمد تقی سبحانی نیا
  • مهدی عباسی
  • قم
  • www.darolhadith.org
 • نظرات