کرشمه هاي شیطانی

کرشمه هاي شیطانی

کرشمه هاي شیطانی نویسنده: امیر ملک محموديالیگودرزي ناشر چاپی: مشهور ناشر دیجیتالی: مرکز تحقیقات رایانهاي قائمیه اصفهان فرجام همنشيني با دوستان فاسد … مجموعه ماجراهاي واقعي از زندگي پسران و دختران همراه با تحليل روانشناسي رابطه‌ها ‏عناوين اصلي كتاب شامل: آشيانه غم؛ فرار از خانه؛ كانون بحران؛ سرنوشت پرنسس خيالي!؛ اسير رؤيا؛ همدست؛ تشنه محبت؛ […]

 • امیر ملک محموديالیگودرزي
 • 1384
 • هشتم
Rate this post
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  کرشمه هاي شیطانی نویسنده: امیر ملک محموديالیگودرزي ناشر چاپی: مشهور ناشر دیجیتالی: مرکز تحقیقات رایانهاي قائمیه اصفهان فرجام همنشيني با دوستان فاسد ... مجموعه ماجراهاي واقعي از زندگي پسران و دختران همراه با تحليل روانشناسي رابطه‌ها ‏عناوين اصلي كتاب شامل: آشيانه غم؛ فرار از خانه؛ كانون بحران؛ سرنوشت پرنسس خيالي!؛ اسير رؤيا؛ همدست؛ تشنه محبت؛ دو خط موازي؛ پيراهن رؤيايي عروسي؛ خاك سياه؛ كوتاهي قد؛ سختگيري پدرم؛ يك لجبازي كودكانه؛ آزادي غربي؛ رهنمودهاي تربيتي براي پسران و دختران؛ حسن ختام؛ منابع و مآخذ مشخصات کتاب سرشناسه : ملکمحمودي الیگودرزي امیر، 1351 -عنوان و نام پدیدآور : کرشمهه اي شیطانی فرجام همنشینی با دوستان فاسد ... مجموعه ماجراهاي واقعی از زندگی پسران و دختران همراه با تحلیل روانشناسی رابطهها/ امیر ملکمحمودي الیگودرزي مشخصات 7000 ریال چاپ دوم ) ؛ 7000 ریال ؛ : 964-6863-30- نشر : قم مشهور 1380 . مشخصات ظاهري : 152 ص. شابک : 6500 ریال 2 چاپ سوم) ؛ 10000 ریال(چاپ هشتم) یادداشت : چاپ دوم و سوم: 1381 . یادداشت : چاپ هشتم: 1384 . یادداشت : کتابنامه ص 152 . موضوع : روابط دختر و پسر موضوع : عشق موضوع : روابط بین اشخاص موضوع : داستانهاي کوتاه فارسی -- قرن 14 موضوع : ارتباط -- جنبههاي روانشناسی موضوع : دختران -- راه و رسم زندگی موضوع : پسران-- راه و رسم زندگی رده بندي 11685- 158 شماره کتابشناسی ملی : م 81 / 1380 رده بندي دیویی : 2 ر 9م 7 / BF724/ کنگره : 3

 • جزئیات کتاب
  • امیر ملک محموديالیگودرزي
  • 1384
  • هشتم
  • قم
 • نظرات