کدامین آدمی

کدامین آدمی

همگرایی تطبیقی روان‌شناسی, دین, و ادبیات بر مفهوم«انسان سالم» نویسنده: ثریا همت آزاد در این کتاب راه‌های خودسازی و عشق به خداوند, طی 21فصل بیان شده است. نویسنده بر آن است تا با تلفیق سه حوزه دین (با تاکید بر آیات قرآن کریم), روان‌شناسی انسان‌گرا (با تاکید بر مکاتب جدید روان‌شناسی کمال و معنی درمانی), […]

  • ثریا همت آزاد
Rate this post
  • آنچه در این کتاب میخوانید

    همگرایی تطبیقی روان‌شناسی, دین, و ادبیات بر مفهوم«انسان سالم» نویسنده: ثریا همت آزاد در این کتاب راه‌های خودسازی و عشق به خداوند, طی 21فصل بیان شده است. نویسنده بر آن است تا با تلفیق سه حوزه دین (با تاکید بر آیات قرآن کریم), روان‌شناسی انسان‌گرا (با تاکید بر مکاتب جدید روان‌شناسی کمال و معنی درمانی), و ادبیات (با استناد به مثنوی معنوی) شیوه‌های نیل به کمال مطلوب و تقرب به خداوند را تشریح نماید .عناوین برخی فصل‌ها بدین قرار است :معناجویی, تغییرپذیری, نفس, تقوی, توکل, ایمان, اخلاص, تعهد و رسالت فردی, بی‌نیازی از تایید دیگران, غلبه بر ترس‌های خویش, مفهوم راستین عشق, تفکر در پدیده‌ها, و نیایش .

  • جزئیات کتاب
    • ثریا همت آزاد
  • نظرات