مسیر طالبی

مسیر طالبی

مسیر طالبی، یا، سفرنامه میرزا ابوطالب خان مشخصات کتاب: سرشناسه : ابوطالب بن محمد اصفهانی، ق 1221 – 1166 عنوان و نام پدیدآور : مسیر طالبی، یا، سفرنامه میرزا ابوطالب خان/ به کوشش حسین خدیوجم مشخصات نشر : تهران. مشخصات ظاهری : 3 ج. (در یک مجلد)مصور فروست : (مجموعه منابع و اسناد تاریخی دوره […]

 • ابوطالب بن محمد اصفهانی
 • اول
 • تهران
Rate this post
برچسب‌ها
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  مسیر طالبی، یا، سفرنامه میرزا ابوطالب خان مشخصات کتاب: سرشناسه : ابوطالب بن محمد اصفهانی، ق 1221 - 1166 عنوان و نام پدیدآور : مسیر طالبی، یا، سفرنامه میرزا ابوطالب خان/ به کوشش حسین خدیوجم مشخصات نشر : تهران. مشخصات ظاهری : 3 ج. (در یک مجلد)مصور فروست : (مجموعه منابع و اسناد تاریخی دوره قاجار2) وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : ص. ع. به انگلیسی:Masir -e Talebi. The Travels of Mirza Abu-Taleb Khan A. H. 1213 - 1218 (A. D. 1798 - 1803). شماره کتابشناسی ملی : 122213 عناوین اصلی کتاب شامل: فهرست مطالب ؛ سخنی از مصحح ؛ جلد اول مسیر طالبی فی بلاد افرنجی من تصنیف ابو طالب بن محمد اصفهانی ؛ جلد دوم مسیر طالبی فی بلاد افرنجی من تصنیف ابو طالب بن محمد اصفهانی ؛ فرهنگ لغات و ترکیبات

 • جزئیات کتاب
  • ابوطالب بن محمد اصفهانی
  • اول
  • تهران
 • نظرات