click on book to show pdf

فلسفه حکومت عدل جهانی

«فلسفه حکومت عدل جهانی» اثر فارسی علی اصغر رضوانی، از مجموعه کتب «سلسله مباحث مهدویت» بوده که به بررسی ضرورت حکومت جهانی در آخرالزمان پرداخته است. کتاب با مقدمه ناشر در نقد پوچ گرایی و عقاید انحرافی که جامعه بشری را تهدید می‌کند، آغاز شده است. مباحث، به دنبال فرض زیربنای عقلی برای حکومت عدل […]

 • علی اصغر رضوانی
 • یک
 • مسجد مقدس جمکران
Rate this post
فلسفه حکومت عدل جهانی
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  «فلسفه حکومت عدل جهانی» اثر فارسی علی اصغر رضوانی، از مجموعه کتب «سلسله مباحث مهدویت» بوده که به بررسی ضرورت حکومت جهانی در آخرالزمان پرداخته است. کتاب با مقدمه ناشر در نقد پوچ گرایی و عقاید انحرافی که جامعه بشری را تهدید می‌کند، آغاز شده است. مباحث، به دنبال فرض زیربنای عقلی برای حکومت عدل جهانی در آخرالزمان بوده و پرسش‌های مطرح شده، در این زمینه را در دو بخش، از دو منظر زیر، بررسی کرده است: ۱- ضرورت حکومت عدل جهانی از دید اندیشه و خرد؛ ۲- لزوم حکومتی عدل گستر در آخرالزمان. ویسنده در بخش اول، ضرورت حکومتی توحیدی و عدالت محور در آخرالزمان را از راه‌های زیر اثبات می‌کند: الف) راه فطری: که بعد از بیان معنای فطرت، ویژگی‌های امور فطری بیان شده و پس از تقسیم فطریات بر دو قسم زیر، هر یک آن‌ها توضیح داده شده است: ۱- در ناحیه دریافت‌ها که از اصول مشترک است. ۲- در ناحیه خواست‌ها، احساسات و گرایش‌ها. ب) فلسفی: این نظریه، که به عقیده مؤلف به شکل قانون در جهان هستی جاری است، به ما خبر می‌دهد که روزگار ظلم و جور در بشر سپری خواهد شد و به جای آن روزگار عدل و داد خواهد آمد. ج) عقلی: نویسنده بعد از ذکر مقدمات متعدد، چنین نتیجه گیری می‌کند که برای تحقق اهداف خلقت، باید زمینه حکومت عدل جهانی و توحیدی فراهم شده و رهبری معصوم ظهور کند تا آن حکومت تحقق یابد. د) راه تکامل: که بر حسب این بینش، انسان تدریجا به مراحل کمال خود نزدیک می‌شود تا آن جا که در نهایت، حکومت کامل ارزش‌های انسانی مستقر شود. د) راه تاریخی: که ضرورت ظهور مصلحی غیبی برای نجات امت را اثبات می‌کند. در دوم، تکامل فرد و در نتیجه ایجاد مجتمع کامل و حکومت عدل در جامعه، با دو عامل اساسی زیر، توضیح داده شده است: ۱- خارجی: آن است که هر فرد، معنای کمالی را که هدف خلقت او در آن است، دانسته و راهی را که انسان باید در رسیدن به آن بپیماید، بشناسد. ۲- داخلی: همان شعور بشر به این مسؤلیت و هدف بزرگ. در پایان، به حکمت تاخیر در تحقق حکومت مهدوی از دیدگاه راویات و مقدمات ظهور آن حضرت، اشاره شده است.

 • جزئیات کتاب
  • علی اصغر رضوانی
  • یک
  • مسجد مقدس جمکران
  • 1385
  • اول
  • قم
 • نظرات