click on book to show pdf

علل تزلزل تمدن غرب

مباحث کتاب؛ شما را از زمیـن جدا نمى‏کند، بلکه نوع برخـورد با زنـدگى زمینـى را -آن‌طور که از آسمان جدا نشویم- پیشنهاد مى‏کند. پس بحث بر سر دعوت به یک زندگى سالم است نه جداشدن از زندگى و فروافتادن در انزوا. در همین راستا گروه فرهنگى المیزان وظیفه خود دانست به نشر مباحثی که در […]

 • اصغر طاهرزاده
 • یک
 • 978-964-2609-18-5
Rate this post
علل تزلزل تمدن غرب
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  مباحث کتاب؛ شما را از زمیـن جدا نمى‏کند، بلکه نوع برخـورد با زنـدگى زمینـى را -آن‌طور که از آسمان جدا نشویم- پیشنهاد مى‏کند. پس بحث بر سر دعوت به یک زندگى سالم است نه جداشدن از زندگى و فروافتادن در انزوا. در همین راستا گروه فرهنگى المیزان وظیفه خود دانست به نشر مباحثی که در پیش رو دارید بپردازد. این مباحث در حین تفسیر آیه ۴۶ سوره حج مطرح شد که پس از پیاده‌شدن از نوار و تکمیل آن توسط استاد خدمتتان عرضه می‌شود. به امید آن‌که مورد قبول خداوند قرار گیرد و افقى روشن و امیدوار کننده درمقابل خوانندگان عزیز گشوده شود. إن‏شاءالله مقدمه. ۱۱ سخنى با خواننده. ۱۱ مقدمه‌ی مؤلف... ۱۷ جلسه اول، آثار کور دلی تمدن غربی... ۲۷ چگونگی‌ها؛ حجاب چرایی‌ها ۳۰ بی‌آیندگی تمدن حسّی.. ۳۳ ریشه‏های فکری تکذیب نبوت.. ۳۶ عقب‌نشینی نفس در مقابل بیماری‌ها ۳۹ بحرانی دیگر به بهانه‌ی رفع بحران. ۴۲ معنی شغل در تمدن جدید. ۴۳ رنسانس و گسیختگی از عالم قدس... ۴۶ آفات فاصله‌گرفتن از طبیعت.. ۴۹ جلسه دوم، بحران غرب و انکار ِشهود و اشراق.. ۵۳ تکنیک؛ نقابِ ذاتِ غرب.. ۵۵ فرهنگ غربی و غفلت از عقل قدسی.. ۵۹ آفات غفلت از سنن ثابت.. ۶۳ فرهنگ غربی و عمل‌زدگی.. ۶۴ نزدیکی تمدن غربی به عدم. ۶۹ تمدن غربی و روح‌های آهنی.. ۷۱ ریشه‌ی مشاجره‌ی روح‌ها ۷۳ زندگی دنیایی؛ پوچی و اضطراب.. ۷۶ خصوصیت تمدن دینی.. ۷۹ فرهنگ غربی و تغییر کمّی همه‌چیز ۸۱ جلسه سوم، تضاد تمدن غربی با حقایق قدسی    ۸۵ پایان رؤیاهای غرب.. ۸۸ تفاوت منظر تمدن مادی و تمدن معنوی.. ۸۹ آیا گزینش تکنولوژی ممکن است؟. ۹۲ تفاوت علم غربی با علم حقیقی.. ۹۴ صنعت به جای علم. ۹۸ گمان علمی یا یقین علمی؟. ۹۹ راز گسترش دنیای مدرن. ۱۰۱ تفاوت علم گذشته با حال. ۱۰۳ تفاوت پیشه‌وری گذشته با حال. ۱۰۶ محدودیت علوم تجربی در فهم دین. ۱۰۸ آثار بی‌حکمتی علوم جدید. ۱۱۲ آفت اومانیسم. ۱۱۴ حقایق؛ کهنه و نو ندارند. ۱۱۹ انسان غربی و آرزوهای وَهمی.. ۱۲۰ تضاد روح غربی با دیگر ملّت‌ها ۱۲۳ جلسه چهارم، دموکراسی غربی و برگزیدگان کاذب   ۱۲۵ بشر جدید و عدم توجه به ناتوانایی‌های خود. ۱۲۷ تمدن غربی؛ متهم یا مدعی.. ۱۲۹ تحمیل جهالت بر حکمت.. ۱۳۲ غرب و ادعاهای بی‌دلیل. ۱۳۵ جایگزینی حافظه به جای عقل. ۱۳۷ دموکراسی و برگزیدگان کاذب.. ۱۴۰ آرامش در حاکمیت انسانِ به وحدت رسیده. ۱۴۶ محدودیت دانش مدرن. ۱۵۱ جلسه پنجم، انسان بی هویت... ۱۵۵ مدرنیته و وارونه‌گشتن نظام طبیعی.. ۱۵۷ مدرنیته و معنویتِ به‌تاراج‌رفته. ۱۶۰ ماشینیسم؛ رباینده‌ی درخشش حیات.. ۱۶۳ خاستگاه پدیده‌ی تبلیغات در عصر جدید. ۱۶۴ عدم جدائی تکنولوژی از فرهنگ غربی.. ۱۶۶ چه باید کرد؟. ۱۶۸ نتایج نهایی اختراعات غربی.. ۱۷۰ اوقات فراغت هدیه‏ای الهی.. ۱۷۲ ایجاد نیاز یا قناعت.. ۱۷۵ جلسه ششم، آثار ناپایداری تمدن غربی... ۱۷۹ شریعت الهی؛ امکان به ثمررسیدن زندگی.. ۱۸۱ تمدن غربی و گرایش‌های کاذب.. ۱۸۴ رفع نیاز یا ایجاد نیاز؟. ۱۸۵ روش مقابله با غرب.. ۱۸۹ روشنفکران دینی و غفلت از ابعاد قدسی دین. ۱۹۲ تمدن غربی و غفلت از مرگ.. ۱۹۵ فرهنگ غربی، اوج خودخواهی پنهان. ۱۹۷ عدم معنویت ملت‏ها و قدرت غرب.. ۱۹۹ بهترین موضع در مقابل فرهنگ غرب.. ۲۰۲ شرایط نفی غرب.. ۲۰۶ جلسه هفتم، عالم غربی، عالم بی عالمی... ۲۱۱ اجرای سنن الهی در ماورای زمان. ۲۱۳ شایستگی اجرای سنت الهی.. ۲۱۵ نفس ناطقه و استعداد ذاتی ساختن ابزار ۲۱۹ پیشه‌ها و شاهکارها ۲۲۰ پیشه‌های ضد انسانی.. ۲۲۳ سیر از کمیت به کیفیت و راه نجات.. ۲۲۵ ترقی یا انحطاط؟. ۲۲۷ هنر مدرن و شهرت طلبی.. ۲۲۸ تصویر زندگی به جای زندگی.. ۲۳۰ مشابه؛ برابر اصل! ۲۳۴ همه‌چیز یکسان و بدون ابتکار ۲۳۷ جلسه هشتم، فرهنگ غربی وسطحی کردن حقایق    ۲۴۳ آفت کمّیت گرائی صرف.. ۲۴۶ امور انسانی و عدم پذیرش ارزیابی کمّی.. ۲۴۹ کمّیت‌گرایی و سطحی‌شدن دین. ۲۵۱ ساده‌کردن کمّیت‌ها یا کیفیت‌ها؟. ۲۵۳ تنبلی روحی و غفلت از ابعاد عمیق دین. ۲۵۵ ناتوانی دین سطحی در مقابله با کفر ۲۵۸ فرهنگ رازآموزی دین. ۲۶۱ آفات غفلت از عقل قدسی.. ۲۶۴ غرب و واژگونی ارزش‌ها ۲۶۹ محاسبه‌ای غلط. ۲۷۴ ماورای شکوه ظاهری.. ۲۷۵ عقل حسی؛ دینِ تمدن غربی.. ۲۸۱ روح غربی و غفلت از لطائف عالم. ۲۸۲ روح غربی و رازآموزی معکوس... ۲۸۵ رسش و پاسخ،جلسه اول، انسان معنوی، انسان بی‏ابزار  ۲۹۱ هدف‌های آزاد از ابزار ۲۹۶ جولان خیال. ۳۰۲ پرسش و پاسخ،جلسه دوم، چه نیاز به نقد فرهنگ تکنولوژی؟  ۳۰۵ نقد تکنولوژی و آماده‌گری.. ۳۰۹ علت انفعال ما ۳۱۲ امید رهایی.. ۳۱۴ پرسش و پاسخ،جلسه سوم، راه نجات.. ۳۲۱ انقلاب اسلامی؛ راهِ برون‌رفت.. ۳۲۵ تفاوت علم غربی با علم دینی.. ۳۲۷ علمِ جهت دار ۳۲۹ تمدن ماندنى.. ۳۳۱ الگویى مناسب.. ۳۳۵ عقیم‌شدن طبیعت.. ۳۳۸ پرسش و پاسخ،جلسه چهارم، تکنیک و فرهنگ برون‌گرا ۳۴۱ تیزهوشان برون‌گرا ۳۴۳ تکنیک و هدف خاص آن. ۳۴۵ روحِ گرفتار تکنیک.. ۳۴۹ تأثیر حدّاقل. ۳۵۲ هبوط در ابزارها ۳۵۴ پرسش و پاسخ،جلسه پنجم، نسبت تکنولوژی با فرهنگ    ۳۶۳ شورش بر طبیعت.. ۳۶۶ نگاه عالمان دین. ۳۶۷ پیچیدگی ابزارها و توهم. ۳۷۰ دین در خدمت تجدد! ۳۷۲ جاهلیت مدرن. ۳۷۳ غفلت بزرگ.. ۳۷۵ خودآگاهی رهبران جامعه. ۳۷۶ تخیل و تسلیم. ۳۷۹

 • جزئیات کتاب
  • اصغر طاهرزاده
  • یک
  • 978-964-2609-18-5
  • لب الميزان
  • 1388
  • دوم
  • اصفهان
 • نظرات