click on book to show pdf

شناخت حدیث

کتاب «شناخت حدیث: مبانی فهم متن ـ اصول نقد سند»، تألیف «مجید معارف» به همت انتشارات نبأ، روانه بازار کتاب شده است. کتاب حاضر دارای ۱۴ فصل است. فصل اول آن با عنوان «معناشناسی درایه‌الاحدیث در گذر زمان» تألیف شده که در آن سیر درایه‌الحدیث از معنای فقه‌الحدیث در عصر متقدمان تا مصطلح‌الحدیث به معنای […]

 • دکتر مجید معارف
 • یک
 • نباء
Rate this post
شناخت حدیث
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  کتاب «شناخت حدیث: مبانی فهم متن ـ اصول نقد سند»، تألیف «مجید معارف» به همت انتشارات نبأ، روانه بازار کتاب شده است. کتاب حاضر دارای ۱۴ فصل است. فصل اول آن با عنوان «معناشناسی درایه‌الاحدیث در گذر زمان» تألیف شده که در آن سیر درایه‌الحدیث از معنای فقه‌الحدیث در عصر متقدمان تا مصطلح‌الحدیث به معنای امروز مورد تحقیق قرار گرفته است. فصل دوم «اجمال و تبیین در روایات» نام دارد که نویسنده کوشیده است تا بحث اجمال و تبیین را در مورد استقصا مورد بررسی قرار دهد. «ضوابط فهم حدیث در لسان روایات» عنوان فصل سوم است که در این بخش تلاش شده است تا ضوابط فهم حدیث مستقیما از روایات اهل بیت(ع) استخراج شود. فصل چهارم ترجمه و نقد اثری کم حجم اما پرفایده باعنوان «ضوابط مهمه لحسن فهم السنه» تألیف ابوانس اندلسی است. در این کتاب پس از بررسی اقسام رابطی که در بین روایات متحد الموضوع برقرار است، ارتباط تفسیری روایات با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته، ضرورت تفسیر حدیث با کمک حدیث تبیین می‌شود فصل پنجم، «تقطیع حدیث، علل و پیامدهای آن» نام گرفته است که به تفصیل به بررسی مسأله تقطیع حدیث، اقسام تقطیع و پیامدهای ادبی و فقه‌الحدیثی آن پرداخته است. فصل ششم «نقل به معنی در حدیث، علل و پیامدهای آن» به بررسی یکی از عوارض مهم که دامن روایات را گرفته، پرداخته در عین حال ضوابط نقل به معنای مجاز را از نظر روایات معصومان(ع) و سخنان بزرگان علم و حدیث مورد کاوش قرار داده است. فصل هفتم با نام «رابطه تاریخ و فهم و نقد حدیث»، به بررسی نقش تاریخ در فهم روایات پرداخته که از مبانی مهم فقه‌الحدیث است. فصل هشتم با عنوان «گونه‌شناسی تبیین واژگان دینی در روایات معصومان(ع)» سامان یافته که در آن با استفاده از روایات معصومان (ع) انواع معناشناسی کلمات قرآن و روایات مورد کاوش قرار گرفته است. عنوان فصل نهم، «خانواده حدیث و نقش آن در فقه‌الحدیث» است. در این فصل پس از بررسی اقسام رابطی که در بین روایات متحد الموضوع برقرار است، ارتباط تفسیری روایات با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته، ضرورت تفسیر حدیث با کمک حدیث را تبیین می‌کند. فصل دهم «تمایز عقل و رأی در مکتب جعفری» نام دارد. «بررسی ریشه‌های اباحه‌گری در آیات و روایات با تأکید بر شناخت تطبیقی ارتباط ایمان و عمل در دیدگاه‌های کلامی» عنوان فصل یازدهم است. فصل دوازدهم «در آمدی بر علم رجال شیه در دوره متقدمان» نام دارد. فصل سیزدهم با عنوان «گزارشی از آثار اجمالی شیعه در دوره متأخران» نگارش یافته که در آن به معرفی اصول ثانویه رجال شیعه و به دنبال آن مهم‌ترین جوامع رجالی شیعه در دوره متأخران پرداخته است. فصل چهاردهم که فصل آخر است «مبانی و روش‌های جرح و تعدیل راویان» نام گرفته است که در آن به تفصیل اصطلاحات جرح و تعدیل، اقسام و روش‌های جرح و تعدیل راویان و ... مورد بحث قرار گرفته است.

 • جزئیات کتاب
  • دکتر مجید معارف
  • یک
  • نباء
  • 1387
  • اول
  • قم
 • نظرات