رگ‌شناسی

رگ‌شناسی

رگ‌شناسی، مقدمه‌مهدی‌محقق مشخصات کتاب: ‏سرشناسه : ابن‌سینا، حسین‌بن عبدالله، ق‌428 – 370 ‏عنوان قراردادی : [رگ‌شناسی] ‏عنوان و نام پدیدآور : رگ‌شناسی، یا، رساله در نبض/ تصنیف ابوعلی سینا؛ با مقدمه و حواشی و تصحیح محمد مشکوه ‏مشخصات نشر : تهران: دانشگاه بوعلی سینا؛ تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1383. ‏مشخصات ظاهری : 1 […]

 • ابن‌سینا، حسین‌بن عبدالله
 • 1383
 • تهران
Rate this post
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  رگ‌شناسی، مقدمه‌مهدی‌محقق مشخصات کتاب: ‏سرشناسه : ابن‌سینا، حسین‌بن عبدالله، ق‌428 - 370 ‏عنوان قراردادی : [رگ‌شناسی] ‏عنوان و نام پدیدآور : رگ‌شناسی، یا، رساله در نبض/ تصنیف ابوعلی سینا؛ با مقدمه و حواشی و تصحیح محمد مشکوه ‏مشخصات نشر : تهران: دانشگاه بوعلی سینا؛ تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1383. ‏مشخصات ظاهری : 1 ج(صفحه شمار گوناگون) ‏شابک : 9000 ریال ‏وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی ‏یادداشت : ص. ع. به‌انگلیسی:Angiology a treatise on the pulse. ‏یادداشت : کتابنامه ‏عنوان دیگر : رساله در نبض ‏موضوع : رگها -- متون قدیمی تا قرن 14 ‏موضوع : نبض -- متون قدیمی تا قرن 14 ‏شناسه افزوده : مشکوه، محمد، 1359 - 1280، مصحح ‏شناسه افزوده : دانشگاه بوعلی سینا ‏شناسه افزوده : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ‏رده بندی کنگره : ‏BBR470 1383 ‏رده بندی دیویی : 189/1 ‏شماره کتابشناسی ملی : م‌83-5602 عناوین اصلی کتاب شامل: ابن سینا؛ منابع و مآخذ؛ مقدمه؛ بخش نخستین‌؛ رساله نبضیه شیخ الرئیس علیه الرحمه «1»؛ فهرست لغات رگشناسی‌؛ فهرست مطالب رساله رگشناسی‌

 • جزئیات کتاب
  • ابن‌سینا، حسین‌بن عبدالله
  • 1383
  • تهران
 • نظرات