روشهاى مدیریت

روشهاى مدیریت

روشهاى مدیریت، برنامه ریزى وپیام رسانى از دیدگاه قرآن و حدیث نویسنده: مهدي امین ناشر چاپی: بیان جوان ناشر دیجیتالی: مرکز تحقیقات رایانهاي قائمیه اصفهان عناوين اصلي كتاب شامل: فهــرسـت مطـالـب؛ تقديم به؛ متن تأئيديه حضرت آية‌اللّه محمد يزدى؛ متن تائيديه حضرت آية‌اللّه مرتضى مقتدايى؛ متن‌تأييديه حضرت آية‌اللّه‌سيدعلى‌اصغردستغيب نماينده محترم‌خبرگان‌رهبرى‌دراستان‌فارس؛ مقدمه ناشر؛ مقـدمـه مـؤلـف؛ فصل […]

  • مهدي امین
Rate this post
برچسب‌ها
  • آنچه در این کتاب میخوانید

    روشهاى مدیریت، برنامه ریزى وپیام رسانى از دیدگاه قرآن و حدیث نویسنده: مهدي امین ناشر چاپی: بیان جوان ناشر دیجیتالی: مرکز تحقیقات رایانهاي قائمیه اصفهان عناوين اصلي كتاب شامل: فهــرسـت مطـالـب؛ تقديم به؛ متن تأئيديه حضرت آية‌اللّه محمد يزدى؛ متن تائيديه حضرت آية‌اللّه مرتضى مقتدايى؛ متن‌تأييديه حضرت آية‌اللّه‌سيدعلى‌اصغردستغيب نماينده محترم‌خبرگان‌رهبرى‌دراستان‌فارس؛ مقدمه ناشر؛ مقـدمـه مـؤلـف؛ فصل اول:مقدمه‌اى بر روش‌هاى مديريت، برنامه‌ريزى و پيام رسانى؛ فصل دوم:هدف‌هاى پيام قرآن؛ فصل سوم:موضوع پيام قرآن؛ فصل چهارم :مخاطبين پيام قرآن؛ فصل پنجم:وسايل پيام‌رسانى قرآن؛ فصل ششم:توجه به زمان و مكان در پيام‌رسانى قرآن؛ فصل هفتم:روش‌هاى آموزشى قرآن؛ فصل هشتم :اصلاح روش در مديريت پيام‌رسانى قرآن؛ فصل نهم:مفاهيم سازمان و مديريت در قرآن؛ فصل دهم:روش‌هاى برنامه‌ريزى در قرآن؛ فصل يازدهم:تعاليم قرآن در نظارت مديران؛ فصل دوازدهم:روش‌هاى مديريت مورد نظر قرآن؛ فصل سيزدهم:ابزار مديريت؛ فصل چهاردهم :دستورالعمل‌هاى اجرائى براى همه مسلمانان؛ فصل پانزدهم :نمونه‌هاى مديريت خوب و بد از نظر قرآن

  • جزئیات کتاب
    • مهدي امین
  • نظرات