رازهای نهان در موسیقی

رازهای نهان در موسیقی

رازهای نهان در موسیقی مشخصات کتاب: سرشناسه:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،1391 عنوان و نام پدیدآور:رازهای نهان در موسیقی/ مهدی آقابابایی. مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1391. مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه موضوع: راز – موسیقی عناوین اصلی کتاب شامل: مقدمه؛ فصل اول مفهوم غنا و موسیقی؛ فصل دوم، مفهوم […]

 • مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان
 • 1391
 • اول
Rate this post
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  رازهای نهان در موسیقی مشخصات کتاب: سرشناسه:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،1391 عنوان و نام پدیدآور:رازهای نهان در موسیقی/ مهدی آقابابایی. مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1391. مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه موضوع: راز - موسیقی عناوین اصلی کتاب شامل: مقدمه؛ فصل اول مفهوم غنا و موسیقی؛ فصل دوم، مفهوم غنا و موسیقی؛ فصل سوم، آثار و عواقب غنا و موسیقی؛ فصل چهارم دلائل حرمت موسیقی؛ فصل پنجم، سؤالاتی پیرامون موسیقی و غناء؛ منابع و مآخذ؛ کتابنامه موسیقی

 • جزئیات کتاب
  • مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان
  • 1391
  • اول
 • نظرات