ترجمه قرآن

ترجمه قرآن

ترجمه قرآن (فارسی) مشخصات کتاب: ‏عنوان قراردادی : قرآن. فارسی – عربی ‏عنوان و نام پدیدآور : قرآن کریم/ با ترجمه جلال‌الدین فارسی ‏مشخصات نشر : [تهران]: انجام کتاب، 1369. ‏مشخصات ظاهری : ص 1209 ‏شابک : 10000ریال ‏وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی ‏یادداشت : عنوان روی جلد: القرآن الکریم. ‏عنوان روی جلد : […]

 • جلال‌الدین فارسی
 • 1369
 • اول
Rate this post
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ترجمه قرآن (فارسی) مشخصات کتاب: ‏عنوان قراردادی : قرآن. فارسی - عربی ‏عنوان و نام پدیدآور : قرآن کریم/ با ترجمه جلال‌الدین فارسی ‏مشخصات نشر : [تهران]: انجام کتاب، 1369. ‏مشخصات ظاهری : ص 1209 ‏شابک : 10000ریال ‏وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی ‏یادداشت : عنوان روی جلد: القرآن الکریم. ‏عنوان روی جلد : القرآن الکریم. ‏شناسه افزوده : فارسی، جلال‌الدین، 1312 - ، مترجم ‏رده بندی کنگره : BP59/66/ف‌2 1369 ‏رده بندی دیویی : 297/141 ‏شماره کتابشناسی ملی : م‌70-375 عناوین اصلی کتاب شامل: 1- سوره الفاتحه؛ 2- سوره البقره؛ 3- سوره آل عمران‌؛ 4- سوره النساء؛ 5- سوره المائده؛ 6- سوره الأنعام‌؛ 7- سوره الأعراف‌؛ 8- سوره الأنفال‌؛ 9- سوره التوبه؛ 10- سوره یونس‌؛ 11- سوره هود؛ 12- سوره یوسف‌؛ 13- سوره الرعد؛ 14- سوره إبراهیم‌؛ 15- سوره الحجر؛ 16- سوره النحل‌؛ 17- سوره الإسراء؛ 18- سوره الکهف‌؛ 19- سوره مریم‌؛ 20- سوره طه‌؛ 21- سوره الأنبیاء؛ 22- سوره الحج‌؛ 23- سوره المؤمنون‌؛ 24- سوره النور؛ 25- سوره الفرقان‌؛ 26- سوره الشعراء؛ 27- سوره النمل‌؛ 28- سوره القصص‌؛ 29- سوره العنکبوت‌؛ 30- سوره الروم‌؛ 31- سوره لقمان‌؛ 32- سوره السجده‌؛ 33- سوره الأحزاب‌؛ 34- سوره سبإ؛ 35- سوره فاطر؛ 36- سوره یس‌؛ 37- سوره الصافات‌؛ 38- سوره ص‌؛ 39- سوره الزمر؛ 40- سوره غافر؛ 41- سوره فصلت‌؛ 42- سوره الشوری‌؛ 43- سوره الزخرف‌؛ 44- سوره الدخان‌؛ 45- سوره الجاثیه؛ 46- سوره الأحقاف‌؛ 47- سوره محمد؛ 48- سوره الفتح‌؛ 49- سوره الحجرات‌؛ 50- سوره ق‌؛ 51- سوره الذاریات‌؛ 52- سوره الطور؛ 53- سوره النجم‌؛ 54- سوره القمر؛ 55- سوره الرحمن‌؛ 56- سوره الواقعه؛ 57- سوره الحدید؛ 58- سوره المجادله؛ 59- سوره الحشر؛ 60- سوره الممتحنه؛ 61- سوره الصف‌؛ 62- سوره الجمعه؛ 63- سوره المنافقون‌؛ 64- سوره التغابن‌؛ 65- سوره الطلاق‌؛ 66- سوره التحریم‌؛ 67- سوره الملک‌؛ 68- سوره القلم‌؛ 69- سوره الحاقه؛ 70- سوره المعارج‌؛ 71- سوره نوح‌؛ 72- سوره الجن‌؛ 73- سوره المزمل‌؛ 74- سوره المدثر؛ 75- سوره القیامه؛ 76- سوره الإنسان‌؛ 77- سوره المرسلات‌؛ 78- سوره النبإ؛ 79- سوره النازعات‌؛ 80- سوره عبس‌؛ 81- سوره التکویر؛ 82- سوره الانفطار؛ 83- سوره المطففین‌؛ 84- سوره الانشقاق‌؛ 85- سوره البروج‌؛ 86- سوره الطارق‌؛ 87- سوره الأعلی‌؛ 88- سوره الغاشیه؛ 89- سوره الفجر؛ 90- سوره البلد؛ 91- سوره الشمس‌؛ 92- سوره اللیل‌؛ 93- سوره الضحی‌؛ 94- سوره الشرح‌؛ 95- سوره التین‌؛ 96- سوره العلق‌؛ 97- سوره القدر؛ 98- سوره البینه؛ 99- سوره الزلزله؛ 100- سوره العادیات‌؛ 101- سوره القارعه؛ 102- سوره التکاثر؛ 103- سوره العصر؛ 104- سوره الهمزه؛ 105- سوره الفیل‌؛ 106- سوره قریش‌؛ 107- سوره الماعون‌؛ 108- سوره الکوثر؛ 109- سوره الکافرون‌؛ 110- سوره النصر؛ 111- سوره المسد؛ 112- سوره الإخلاص‌؛ 113- سوره الفلق‌؛ 114- سوره الناس‌

 • جزئیات کتاب
  • جلال‌الدین فارسی
  • 1369
  • اول
  • تهران
 • نظرات