بازگشت خورشید

بازگشت خورشید

بازگشت خورشید براي امیرالمومنین (ع) نویسنده: محمدجواد محمودي ناشر چاپی: مشعر ناشر دیجیتالی: مرکز تحقیقات رایانهاي قائمیه اصفهان عناوين اصلي كتاب شامل: مقدّمه‌؛  بخش اوّل: كتاب‌هاى مستقّل پيرامون ردّالشمس، و سابقه نقل آن در كتاب‌ها؛ بخش دوّم: ردّالشمس اوّل‌؛ بخش سوّم: ردّالشمس دوّم‌؛ بخش چهارم: ردّالشمس در زيارتنامه‌ها؛  بخش پنجم: ردّالشمس در كتاب‌هاى فقهى‌؛  بخش […]

  • محمدجواد محمودي
Rate this post
برچسب‌ها
  • آنچه در این کتاب میخوانید

    بازگشت خورشید براي امیرالمومنین (ع) نویسنده: محمدجواد محمودي ناشر چاپی: مشعر ناشر دیجیتالی: مرکز تحقیقات رایانهاي قائمیه اصفهان عناوين اصلي كتاب شامل: مقدّمه‌؛  بخش اوّل: كتاب‌هاى مستقّل پيرامون ردّالشمس، و سابقه نقل آن در كتاب‌ها؛ بخش دوّم: ردّالشمس اوّل‌؛ بخش سوّم: ردّالشمس دوّم‌؛ بخش چهارم: ردّالشمس در زيارتنامه‌ها؛  بخش پنجم: ردّالشمس در كتاب‌هاى فقهى‌؛  بخش ششم: ردّالشمس در ادبيّات اسلامى‌؛ بخش هفتم: پاسخ به چند اشكال‌؛ فهرست منابع‌ مشخصات نشر : تهران: نشر مشعر ۱۳۸۷.‬

  • جزئیات کتاب
    • محمدجواد محمودي
  • نظرات