آشنایى با تفاسیر

آشنایى با تفاسیر

آشنایى با تفاسیر- عدم تحریف قرآن و چند بحث قرآنى نویسنده: رضا استادي ناشر چاپی: قدس ناشر دیجیتالی: مرکز تحقیقات رایانهاي قائمیه اصفهان عناوين اصلي كتاب شامل: پيشگفتار؛ فهرست‏؛ عدم تحريف قرآن‏؛ تفاسير شيعه‏؛ تفاسير اهل تسنّن‏؛ چند بحث قرآنى‏ مشخصات نشر     :     ت‍ه‍ران‌ : ق‍دس‌، ۱۳۸۳.

  • رضا استادي
Rate this post
  • آنچه در این کتاب میخوانید

    آشنایى با تفاسیر- عدم تحریف قرآن و چند بحث قرآنى نویسنده: رضا استادي ناشر چاپی: قدس ناشر دیجیتالی: مرکز تحقیقات رایانهاي قائمیه اصفهان عناوين اصلي كتاب شامل: پيشگفتار؛ فهرست‏؛ عدم تحريف قرآن‏؛ تفاسير شيعه‏؛ تفاسير اهل تسنّن‏؛ چند بحث قرآنى‏ مشخصات نشر     :     ت‍ه‍ران‌ : ق‍دس‌، ۱۳۸۳.

  • جزئیات کتاب
    • رضا استادي
  • نظرات