تألیفات رجالی قرن چهارم هجری
اشعری قمی، سعد بن عبد اللَّه (م 299 یا 301 ق) .
31. طبقات الشیعه.
رجال النجاشی، ص 404 (ش 1071) .
در رجال النجاشی (ص 436، ش 1170) ، در شرح حال «هیثم بن عبد اللَّه»، از این كتاب با عنوان الطبقات، و در شرح حال محمّد بن یحیی معینی (/مغیثی) ، (ص 404، ش 1071) با عنوان طبقات الشیعه معرّفی نموده است؛ امّا در شرح حال این مؤلّف در رجال النجاشی (ص 177، ش 467) ، و الفهرست شیخ طوسی (ص 215، ش 316) ، نام این كتاب، در فهرست آثار این مؤلّفْ نیامده است.
محقّق تهرانی در الذریعه (ج 10، ص 118) ، این كتاب را با عنوان رجال سعد بن عبد اللَّه الأشعری و نیز با عنوان طبقات الشیعه (ج 15، ص 151، ش 995) فهرست نموده است.
32. مثالب رواه الحدیث.
الفهرست، ص 215 (ش 316) ؛ رجال النجاشی، ص 177 (ش 467) .
محقّق تهرانی در الذریعه (ج 19، ص 75، ش 403) این كتاب را فهرست نموده است.
33. مناقب رواه الحدیث.
الفهرست، ص 215 (ش 316) ؛ رجال النجاشی، ص 177 (ش 467) .
محقّق تهرانی در الذریعه (ج 22، ص 327، ش 7303) این كتاب را فهرست نموده است.
دهقان كوفی، حمید بن زیاد (م 310 ق) .
34. الفهرست.
مصّفی المقّال فی مصنّفی علم الرجال، ص 162.
این كتاب، مشتمل بر فهرست اسامی مؤلّفان با ذكر تألیفات آنهاست.
در رجال النجاشی (ص 232، ش 615 و ص 257، ش 675) ، در شرح حال عبید اللَّه بن احمد بن نهیك و علی بن ابی صالح محمّد، ملقّب به «بُزُرج»، از این كتابْ نقل قول هایی آمده است.
35. كتاب الرجال.
رجال النجاشی، ص 132 (ش 339) .
این كتاب، مشتمل بر شرح حال راویان حدیث از شیعه و اهل سنّت است.
شیخ طوسی در الفهرست (ص 155، ش 238) ، شرح حال این مؤلّف را آورده است؛ امّا به نام هیچ یك از آثار این مؤلّف، اشاره ننموده است.
محقّق تهرانی در الذریعه (ج 3، ص 253، ش 941) این كتاب را با عنوان تاریخ الرجال و نیز با عنوان رجال حمید النینوائی (ج 10، 114) فهرست نموده است.
36. من روی عن الصادق علیه السلام.
رجال النجاشی، ص 132 (ش 339) .
این كتاب، مشتمل بر فهرست اسامی راویانی است كه از امام جعفر صادق علیه السلام روایت نقل كرده اند.
محقّق تهرانی در الذریعه (ج 22، ص 227، ش 6180) این كتاب را با عنوان من روی عن أبی عبد اللَّه الصادق علیه السلام فهرست نموده است.
بلخی، ابو زید احمد بن سهل (234 – 322 ق) .
37. رجال أبی زید البلخی.
الذریعه، ج 10، ص 92 (ش 175) .
علّامه تهرانی آورده كه نام این كتاب، الأسماء والكُنی والألقاب است.
كلینی، محمّد بن یعقوب (م 328 یا 329 ق) .
38. كتاب الرجال.
رجال النجاشی، ص 377 (ش 1026) .
محقّق تهرانی در الذریعه (ج 10، ص 103، ش 219) این كتاب را با عنوان رجال ثقه الإسلام الكلینی و نیز با عناوین رجال الكلینی (ص 141) و رجال الشیخ محمّد بن یعقوب الكلینی (ص 148) فهرست نموده است.
صولی شطرنجی، محمّد بن یحیی (زنده در 330 ق) .
39. رجال أبی بكر محمّد بن یحیی بن العباس الصولی الشطرنجی.
الذریعه، ج 10، ص 148.
جلودی، عبد العزیز بن یحیی (م 332 ق) .
40. من روی عن علی علیه السلام من الصحابه.
رجال النجاشی، ص 240 (ش 640) .
این كتاب، مشتمل بر فهرست اسامی صحابیانی است كه از امیر مؤمنان روایت نقل كرده اند.
در رجال النجاشی (ص 240، ش 640) ، نام این كتاب در فهرست آثار این مؤلّف آمده است.
محقّق تهرانی در الذریعه (ج 10، ص 105، ش 223) ، این كتاب را با عنوان رجال الجلودی و نیز با عنوان رجال الشیخ عبد العزیز أبی عبد اللَّه (ج 10، ص 125) و با عنوان موجود در رجال النجاشی (ج 22، ص 227، ش 6816) فهرست نموده است.
همدانی كوفی، احمد بن محمّد (ابن عقده) (249 – 333ق) .
41. كتاب التاریخ وذكر من روی الحدیث.
رجال النجاشی، ص 94 (ش 233) .
این كتاب، مشتمل بر فهرستی از اسامی راویان موثّق، غیر موثّق و ضعیف شیعه و سنّی است؛ لیكن مؤلّف، موفّق به تكمیل كتاب نشده است.
شیخ طوسی در الفهرست (ص 68، ش 86) ، با دو عنوان كتاب التاریخ، ذكر من روی الحدیث من الناس كلهم العامه والشیعه وأخبارهم فهرست نموده است.
محقّق تهرانی در الذریعه (ج 3، ص 223، ش 816) ، این كتاب را با عنوان تاریخ ابن عقده فهرست نموده است.
42. تسمیه من شهد مع أمیرالمؤمنین علیه السلام.
رجال النجاشی، ص 94 (ش 233) .
این كتاب، در شرح حال راویان از معصومان علیهم السلام و همچنین در شرح حال شیعیانی كه از اصحاب حدیث اند، تألیف شده است.
در رجال النجاشی در شرح حال ابن عقده، به نام این كتاب، اشاره شده است.
محقّق تهرانی در مصفّی المقال (ص 20) ، از این كتاب با عنوان تسمیه من شهد حروب علی من الصحابه والتابعین و در الذریعه (ج 22، ص 229، ش 6826) با عنوان من شهد حروب أمیرالمؤمنین علیه السلام، و نیز با عنوان تسمیه من شهد مع أمیر المؤمنین علیه السلام (ج 4، ص 118، ش 899) فهرست كرده است.
43. كتاب الرجال.
رجال النجاشی ص 94 (ش 233) .
این كتاب، در خصوص رجال اصحاب امام صادق علیه السلام تألیف شده است.
شیخ طوسی در مقدمه رجال الطوسی می گوید كه در بیان فهرست اسامی رجال حدیث، كتابی جامع تر از كتاب ابن عقده در رجال امام صادق علیه السلام نیافته است و بعد از بیان اسامی رجال امام صادق علیه السلام از كتاب ابن عقده، اسامی رجالی را كه وی به آنها اشاره نكرده، اضافه كرده است.
محقّق تهرانی در الذریعه (ج 10، ص 86، ش 160) ، این كتاب را با عنوان رجال ابن عقده و نیز با عنوان من روی عن أبی عبد اللَّه جعفر بن محمّد الصادق علیه السلام (ج 22، ص 229) ، فهرست نموده است.
44. الشیعه من أصحاب الحدیث.
رجال النجاشی، ص 94 (ش 233) .
این كتاب، در شرح حال راویان از معصومان علیهم السلام و یا شیعیانی است كه از اصحاب حدیث اند.
در رجال النجاشی در شرح حال ابن عقده، به نام این كتاب، اشاره شده است.
محقّق تهرانی در الذریعه (ج 14، ص 271، ش 2549) این كتاب را فهرست نموده است.
45. من روی عن الحسن والحسین علیهما السلام.
الفهرست، ص 68 (ش 86) .
این كتاب، مشتمل بر فهرستی از اسامی راویانی است كه از امام حسن و امام حسین علیهما السلام روایت نقل كرده اند.
محقّق تهرانی در مصفّی المقال (ص 20) ، نام این كتاب را در فهرست آثار این مؤلّف آورده است.
46. من روی عن زید بن علی علیهما السلام.
الفهرست، ص 68 (ش 86) ؛ رجال النجاشی، ص 94 (ش 233) .
این كتاب، مشتمل بر فهرستی از اسامی راویانی است كه از زید بن علی بن حسین علیهما السلام روایت نقل كرده اند.
محقّق تهرانی در الذریعه (ج 22، ص 227، ش 6812) این كتاب را با عنوان من روی عن زید بن علی بن الحسین علیهما السلام فهرست نموده است.
47. من روی عن أمیرالمؤمنین علیه السلام.
الفهرست، ص 68 (ش 86) ؛ رجال النجاشی، ص 94 (ش 233) .
این كتاب، مشتمل بر فهرستی از اسامی راویانی است كه از امیرمؤمنان علی بن ابی طالب علیه السلام روایت نقل كرده اند.
محقّق تهرانی در الذریعه (ج 22، ص 227، ش 6814) این كتاب را با عنوان من روی عن علی بن أبی طالب أمیر المؤمنین علیه السلام فهرست نموده است.
48. من روی عن علی علیه السلام قسیم النار.
الفهرست، ص 68 (ش 86) ؛ رجال النجاشی، ص 94 (ش 233) .
این كتاب، مشتمل بر فهرستی از اسامی راویانی است كه روایت «قسیم النار والجنه» را از علی علیه السلام نقل كرده اند.
محقّق تهرانی در الذریعه (ج 22، ص 227، ش 6815) این كتاب را با عنوان من روی عن علی علیه السلام إنّه: «قسیم النار و الجنه» فهرست نموده است.
49. من روی عن علی بن الحسین علیهما السلام.
الذریعه، ج 22، ص 227 (ش 6819) .
این كتاب، مشتمل بر فهرستی از اسامی راویانی است كه از امام سجادعلیه السلام روایت نقل كرده اند.
در رجال النجاشی (ص 94، ش 233) و الفهرست شیخ طوسی (ص 68، ش 86) ، نام این كتاب در فهرست اسامی تألیف های این مؤلّف آمده است.
50. من روی عن فاطمهعلیها السلام من أولادها.
الفهرست، ص 68 (ش 86) .
این كتاب، مشتمل بر فهرستی از اسامی راویانی است كه از حضرت فاطمه علیها السلام فرزندان ایشان، روایت نقل كرده اند.
محقّق تهرانی در الذریعه (ج 22، ص 228، ش 6820) نام این كتاب را در فهرست اسامی تألیف های این مؤلّف، آورده است.
51. من روی عن أبی جعفر محمّد بن علی علیهما السلام.
الفهرست، ص 68 (ش 86) .
این كتاب، مشتمل بر فهرستی از اسامی راویانی است كه از امام محمّد باقرعلیه السلام روایت نقل كرده اند.
در رجال النجاشی (ص 94، ش 233) ، از این كتاب با عنوان من روی عن أبی جعفرعلیه السلام و در الذریعه (ج 22، ص 228، ش 6821) با عنوان من روی عن محمّد بن علی أبی جعفر الباقرعلیه السلام یاد شده است.
قمی، محمّد بن حسن بن احمد بن ولید (م 343 ق) .
52. الفهرست.
رجال النجاشی، ص 32 (ش 71) .
در رجال النجاشی در شرح حال «اسماعیل بن جابر الجُعفی»، این كتابْ جزو آثار این مؤلّف آمده است.
محقّق تهرانی در الذریعه (ج 10، ص 143) ، این كتاب با عنوان رجال الشیخ أبی جعفر محمّد و در مصفّی المقال (ص 404) با عنوان الفهرست هم فهرست نموده است.
خصیبی جنبلانی، حسین بن حمْدان (م 358 یا 346ق)
53.


more post like this