2

سائب كلبی، هاشم بن محمّد (م 206 ق) .
5. رجال أبی المنذر هاشم بن محمّد بن السائب الكلبی.
الذریعه، ج 10، ص 159 (ش 285) .
در رجال النجاشی (ص 434، ش 1166) ، در شرح حال این مؤلّف، فهرست آثار وی آمده است؛ امّا عنوان این كتاب در این فهرست، موجود نیست.
كتانی، عبد اللَّه بن جبله (م 219 ق) .
6. كتاب الرجال.
رجال النجاشی، ص 216 (ش 563) .
سیّد حسن صدر در تأسیس الشیعه می گوید كه این، اوّلین كتابی است كه در رجال، تألیف شده است و محقّق تهرانی می گوید كه اوّلین مؤلّف رجال در اسلام، عبیداللَّه بن ابی رافع، كاتب امیرمؤمنان است.
شیخ طوسی در الفهرست (ص 300، ش 454) ، نام این كتاب را در فهرست آثار این مؤلّف آورده است.
محقّق تهرانی در الذریعه (ج 10، ص 84، ش 154) ، این كتاب را با عنوان رجال ابن جبله الكنانی و نیز با عنوان رجال عبد اللَّه (ج 10، ص 127) معرّفی نموده است.
واقدی، محمّد (130 – 207 ق) .
7. رجال محمّد بن عمر الواقدی.
الذریعه، ج 10، ص 147.
ابن فضّال، حسن بن علی (م 224 ق) .
8. كتاب الرجال.
رجال النجاشی، ص 34 (ش 72) .
محقّق تهرانی در الذریعه (ج 10، ص 89، ش 165) ، این كتاب را با عنوان رجال ابن فضّال الكبیر فهرست نموده است و اشاره می نماید كه ظاهر آن است كه این كتاب، نزد نجاشی موجود بوده است.
سرّاد بجلی، حسن بن محبوب (149 – 224 ق) .
9. رجال ابن محبوب.
الذریعه، ج 10، ص 90 (ذیل ش 166) .
10. المشیخه.
الفهرست، ص 122 (ش 162) .
محقّق تهرانی در الذریعه (ج 21، ص 69، ش 3995) و ابن شهرآشوب در معالم العلماء (ص 33، ش 182) نام این كتاب را آورده اند.
11. معرفه رواه الأخبار.
معالم العلماء، ص 33 (ش 182) .
محقّق تهرانی در مصفّی المقال (ص 128) از این كتاب نام برده است.
رواجینی، عباد بن یعقوب (م 250 ق) .
12. المشیخه.
الفهرست، ص 343 (ش 542) .
شیخ طوسی در الفهرست، ضمن شرح حال این شخصیت آورده است كه وی، عامی مذهب است و از مشیخه وی، نقل قولی آورده است.
محقّق تهرانی در الذریعه (ج 21، ص 70، ش 3997) نام این كتاب را فهرست نموده است.
یعقوب بن شیبه (180 – 262 ق) .
13. تسمیه من روی عن أمیرالمؤمنین علیه السلام من أصحابه.
الفهرست، ص 509 (ش 810) .
نجاشی و شیخ طوسی، وی را از عامّه دانسته اند. در رجال النجاشی (ص 451، ص 1218) در شرح حال وی، ذكری از این تألیف نیامده است.
محقّق تهرانی در الذریعه (ج 10، ص 160) ، این كتاب را با عنوان رجال یعقوب بن شیبه فهرست نموده است.
رازی، ابو زُرعه (200 – 264 ق) .
14. ذكر من روی عن جعفر بن محمّدعلیه السلام من التابعین وقاربهم.
رجال النجاشی، ص 10 (ش 7) .
این كتاب، مشتمل بر فهرست راویانی است كه از امام جعفر صادق علیه السلام روایت نقل كرده اند.
در رجال النجاشی در شرح حال ابان بن تغلب، از این كتابْ نقل قول شده است.
محقّق تهرانی در الذریعه (ج 10، ص 92، ش 174) ، این كتاب را با عنوان رجال أبی زرعه الرازی و در (ج 10، ص 37، ش 196) با عنوان موجود در رجال النجاشی فهرست نموده است.
برقی، احمد بن محمّد بن خالد (م 274 یا 280 ق) .
15. رجال البرقی. تحقیق: جواد قیومی اصفهانی، قم: مؤسسه القیّوم، 1419 ق، 190 ص، اوّل / تهران: دانشگاه تهران، 1342 ش.
این كتاب در قسمت اوّل كتاب الرجال ابن داوود، آمده است.
این كتاب، مشتمل بر فهرستی از اسامی راویان هر یك از معصومان علیهم السلام است كه به ترتیب اصحاب پیامبرصلی الله علیه وآله تا اصحاب امام حسن عسكری علیه السلام تنظیم شده است.
دسته بندی اسامی راویان هر یك از معصومان علیهم السلام، بر اساس حروف الفبا تنظیم شده اند و در فهرست اسامی اصحاب هر یك از ائمه علیهم السلام، در ابتدا اصحابی كه امام سابق را درك كرده اند، آورده شده است و در پایان، اسامی زنان راوی از معصومان علیهم السلام.
در آخر كتاب، فهرست اسامی دوازده نفر از منكران ابوبكر، آورده شده است.
محقّق در مقدّمه، زندگی نامه مؤلّف و فهرستی از مشایخ و راویان وی را آورده است.
در رجال النجاشی (ص 76، ش 182) ، این كتاب با عنوان كتاب الطبقات و در الفهرست شیخ طوسی (ص 51، ش 65) با عنوان كتاب طبقات الرجال آمده است.
محقّق تهرانی در الذریعه (ج 10، ص 99، ش 205) ، این كتاب را با عنوان رجال البرقی الصغیر و نیز با عنوان های كتاب الطبقات (ج 15، ص 145، ش 972) و طبقات الرجال (ج 15، ص 147، ش 979) فهرست نموده است.
16. كتاب التاریخ.
الفهرست، ص 51 (ش 65) .
مرحوم نجاشی در رجال النجاشی (ص 76، ش 182) ، نام این كتاب را در فهرست آثار این مؤلّف آورده است.
17. كتاب الرجال.
رجال النجاشی، ص 76 (ش 182) .
اشعری قمی، محمّد بن احمد بن یحیی (م 280 ق) .
18. مناقب الرجال.
الفهرست، ص 408 (ش 623) .
شیخ طوسی در الفهرست، كتاب نوادر الحكمه را از جمله آثار این مؤلّف شمرده است كه مشتمل بر چند كتاب از جمله مناقب الرجال است.
در رجال النجاشی (ص 348، ش 939) ، در شرح حال این مؤلّف، به كتاب نوادر الحكمه اشاره شده است؛ امّا نامی از كتاب مناقب الرجال آورده نشده است.
محقّق تهرانی، كتاب مناقب الرجال را در الذریعه (ج 10، ص 142) با عنوان رجال محمّد بن أحمد بن یحیی الأشعری و نیز با عنوان مناقب الرجال (ج 22، ص 326، ش 7298) هم فهرست نموده است.
علوی عقیقی، احمد بن علی بن محمّد (م 280 ق) .
19. كتاب تاریخ الرجال.
رجال النجاشی، ص 81 (ش 196) .
محقّق تهرانی در الذریعه (ج 3، ص 253، ش 940) این كتاب را با عنوان تاریخ الرجال و نیز با عنوان رجال العقیقی (ج 10، ص 131) هم فهرست نموده است.
ابن شهر آشوب در معالم العلماء (ص 13، ش 63) ، نام این كتاب را در فهرست آثار این مؤلّف آورده است.
مروزی بغدادی، عبد الرحمان بن یوسف بن سعید خراش (م 283 ق) .
20. الجرح و التعدیل.
شذراتُ الذَهب فی أخبار مَن ذَهَب، ج 2 (ص 184) .
محقّق تهرانی در الذریعه (ج 10، ص 84، ش 154) ، این كتاب را با عنوان رجال ابن خراش و نیز با عنوان رجال عبد الرحمان (ج 10، ص 125) و نیز در مستدركات الذریعه (ص 252، ش 1265) با عنوان الجرح و التعدیل، فهرست نموده است.
جرجانی، احمد بن داوود (زنده در قبل از 298 ق) .
21. معرفه الرجال.
الذریعه، ج 21، ص 257 (ش 4915) .
در رجال النجاشی (ص 454، ش 1231) نام این مؤلّف با عنوان «ابو یحیی الجرجانی» و بدون معرّفی این كتاب، آمده است.
شیخ طوسی در الفهرست (ص 79، ش 100) ، شرح حال این مؤلّف را با عنوان «احمد بن داوود الفزاری» ذكر كرده و در آخر آورده است: «ذكره الكَشّی فی (كتابه فی) معرفه الرجال» كه ظاهراً از این عبارت مشخّص نمی شود كه این مؤلّف، كتابی با عنوان معرفه الرجال داشته است.
نخعی انباری، علی بن حكم (ق 3) .
22. رجال علی بن الحكم.
الذریعه، ج 10، ص 135.
محقّق تهرانی در الذریعه، این كتاب را با عنوان رجال علی بن الحكم معرّفی نموده است.
در كتاب لسان المیزان، شرح حال بعضی از رجال شیعه از این كتاب نقل شده است، مانند: شرح حال حسان بن ابی عیسی صیقلی (ج 2، ص 229، ش 2399) با عنوان مصنّفی الشیعه و در شرح حال ابراهیم بن سنان و ابراهیم بن عبد العزیز (ج 1، ص 164، ش 175 و ص 176، ش 218) با عنوان رجال الشیعه.
ابن حجاج، ابو عبد اللَّه (ق 3) .
23. من روی الحدیث من آل أعین.
رساله أبی غالب الزراری، ص 127.
در رساله أبی غالب الزّراری كه مؤلّف، آن را برای نوه اش در معرّفی خود و خاندان اعین نوشته، آورده است كه ابو عبد اللَّه بن حجّاج، از راویان حدیث است. وی كتابی را كه در بردارنده مشخّصات شصت نفر از راویان حدیث از آل اعین است، تألیف كرده است.
محقّق تهرانی در الذریعه (ج 10، ص 108، ش 226) ، این كتاب را با عنوان رجال أبی عبد اللَّه الحجّاج، معرّفی نموده است.
ابن فضّال، علی بن حسن بن علی (206 – ق 3) .
24. كتاب الرجال.
الفهرست، ص 272 (ش 392) .
مرحوم نجاشی در رجال النجاشی (ص 257، ش 676) ، از این كتاب نام برده است.
محقّق تهرانی در الذریعه (ج 10، ص 90، ش 166) ، نام این كتاب را با عنوان رجال ابن فضّال الصغیر، فهرست نموده است.
بلخی، نصر بن صباح (ق 3) .
25. معرفه الناقلین.
رجال النجاشی، ص 428 (ش 1149) .
در رجال الكَشّی، از این كتاب، نقل های بسیاری آمده است.
علّامه تهرانی در الذریعه (ج 21، ص 261، ش 4945) از این كتاب نام برده و این كتاب را با عنوان رجال الشیخ أبی القاسم نصر بن صباح البلخی (ج 10، ص 156) هم فهرست نموده است.
جراذینی، علی بن عباس (ق 3) .
26. الممدوحین و المذمومین.
الرجال لابن الغضائری، ص 79، ش 95.
این كتاب را احمد بن حسین بن عبید اللَّه غضایری در ذیل نام این مؤلّف، آورده است.
كاهلی، جعفر بن عبد الرحمان (ق 3) .
27. النوادر عن الرجال.
رجال النجاشی، ص 126 (ش 326) .
محقّق تهرانی در كتاب مصفّی المقال (ص 106) متذكّر شده است كه از میان نوادر بسیاری كه فهرست آنها موجود است، تنها «نوادر أبان بن محمّد البجلی» و «نوادر جعفر بن عبد الرحمان الكاهلی» مقیّد به «عن الرجال» شده اند و این به جهت شباهت این دو كتاب با مشیخه است.تألیفات رجالی قرن سوم هجری وی نیز در الذریعه (ج 24، ص 348، ذیل ش 1868) این كتاب را با عنوان النوادر عن الرجال فهرست نموده است.
كَرخی، محمّد بن عبد اللَّه بن مهران (ق 3) .
28. الممدوحین و المذمومین.
رجال النجاشی، ص 350 (ش 942) .
این كتاب، مشتمل بر فهرستی از رجال ممدوح و مذموم است.
علّامه تهرانی در الذریعه (ج 22، ص 224، ش 6790) از این كتاب نام برده و نیز این كتاب را با عنوان رجال محمّد بن عبد اللَّه بن مهران الكرخی (ج 10، ص 145) هم فهرست نموده است.
مستعطف، عیسی بن مهران (ق 3) .
29. كتاب المحدثین.
الفهرست، ص 332 (ش 520) ؛ رجال النجاشی، ص 297 (ش 807) .
محقّق تهرانی در الذریعه (ج 20، ص 147، ش 2323) ، این كتاب را با عنوان كتاب المحدثین و در كتاب مصفّی المقال فی مصنّفی علم الرجال (ص 345) ، این كتاب را با عنوان المحدثون و نیز با عنوان رجال أبی موسی عیسی بن مهران المستعطف (ج 10، ص 139) فهرست نموده است.
یقطین، محمّد بن عیسی بن عبید (ق 3) .
30. كتاب الرجال.
رجال النجاشی، ص 333 (ش 896) .
شیخ طوسی در الفهرست (ص 402، ش 612) شرح حال این مؤلّف را بدون ذكر نام این كتاب، آورده است.
محقّق تهرانی در الذریعه (ج 10، ص 91، ش 171) ، این كتاب را با عنوان رجال ابن یقطین و نیز با عنوان رجال الشیخ أبی جعفر محمّد بن عیسی الیقطینی فهرست كرده است.

منبع:http://www.andisheqom.com


more post like this